Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9? y

„ te blijven, dat hij de belofre doen en houden moest „ conform de gepubliceerde Rechten van den Menscb „ en ïlurger, of, in één woord, conform de Publi* „ catien. Eén van beiden moet toch waar zijn. „ Of, de belofte is conform die Publicatien, en akoo* ., wil de Onderget. ze eerlijk afleggen. Of, zij is ,, niet conform de Publicatien, en dan mag ze nie,, mand ...oen of vergen, (a) Alleen , de Onderget. „ zegt niet, dat de belofte met de Publicatien firijdt% „ want dan deedt hij zenimmer; maar, dat zij tegen „ de Publicatien kan -worden uitgelegd, en dit al„ leen heeft hij willen voorkoomen, ten zijnen op,, zichte, door het bijgevoegde Declararoir. (b)

„ De Onderget. is dus alleen gedreeven door dit „ eerlijk beginzel:

,, ,, Doe nooit eene Belofte, die gij zelve niet in „ „ alles verftaat, en waar bij de afneemers niet let„ „ terlijk weeten , hoe gij het meent, en bedrieg „ „ nooit God, het Gouvernementen U zelven, die „ „ aan God verantwoording fchuldig zijt, door men„ „ tale refervatien en verzweegene conditiën." CO

„ Ja, Medeburgers! de Onderget. zou ook wel heb„ ben kunnen de Belofte doen zonder iets te zeggen, „ en dan bij zich zelven daar aan eenen zin hechten ,', volftrekt ftrijdig met de intentie en de Publicatien. „ Zoo zou hij zijn belang meer bezorgd hebben: mis„ fchien is dezelve , (zonder anderen te tauxeeren „ die dezelve eerlijk en in gemoede hebben afgelegd,) ,, ook wel op die wijze door deezen of geenen ge„ daan. Maar daar toe is Hij (God lof!) te eerlijk „ en als hij iets belooft, kunt gij ftaat maaken, dat „ hij eerlijk houden zal het geene hij belooft. Zoo „ is hij opgevoed ; zoo is zijn character; zoo leert „ hem zijn Godsdienst. Qd)

„ Wat beloofr dan de Onderget.? — Hij doet de „ gevergde Belofte. — In wat zin? — Confotm de

„ Puia) Deductie , pag. 28, 62 , no, 132, 133, I34. Vergcl. pag. 40. (b) Ibid, pag. 155,

O) Deductie, pag. 38, en letterlijk pag. 44.; vergel. 101. (d) FergeL bet Adres van 5 Sept, 1707, èoven vermeld.

C a

Sluiten