Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'«c ico y

Publicatien. — Wa: verftaat Hij daar door * — 3' die: „ Dat Hij zich plegtig verbindt tot onderwer*' ping en gehoorzaamheid aan de Wetten van hec " tegenwoordig Beftuur. Dat Hij zich gewillig ver" \' bindt tot het draagen van alle moogelijke lallen.

' Dat Hij zich in allei, bijzonder in de waarnee" " ming van zijnen Post, verpligt tot alle ftilheid " , van gedrag , tot diepe ftilzwijgenheid van alle " ", bijzondere Staatkundige opinien. Dat Hij met *' woorden en daaden zich niet alleen nooit zal „ „ fchuldig maaken aan oproerige beweegingen, plans

„ of iets diergelijks , maar dat hij dezelve ook , „ oreral bij anderen zal tegengaan en helpen weeren

„ met al zijn vermoogen , onder wat voorwendzel ook dezelve moogen worden ondernoomen." En „ hij heeft van het begin af, en tot verveelens toe. „ zijne waare meening , dus duidelijk , en zonder

eenige achrerhoudenheid , verkl .ard. O)

„ Medeburgers! is dit niet alles, wat men van een „ vrij, van een eerlijk Man vergen mag? Is dit niet

voldoende voor het beftuur en de rust der Maat\l fchappij ? Is dit niet conftrm de Publicatien en de

duidelijke letter van hec Provintiaal Decreet, ver^ klaarende , dat het zelve niet bedoelde eene Politieke Geloofsbelijdenis, maar alleen zeekerheid van „ gedrag te vorderen ? — Geeft iemand, die zich zo» ,, verklaart, niet veel meer zeekerheid van zijn gedrag „ en intentie , dan een ander, die letterlijk nazegt ' wat men hem voorhoudt, zonder dat men weet,

hoe hij het bij zich zelven vetklaart? — En zou ,, dan het ongeluk alleen het lot zijn van de flapte „ eerlijkheid?

- „ De daaden alleen, niet de gevoelens, zijn onder het bedwang det Wetten. En het zijn de daaden, " openlijke gefprekken en verrichtingen , welke de Onderget. zonder eenige referve, conform de Wet• ten en Publicatien , verhinden wil. En wat zijns „ gevoelens betreft, zij zijn éénvouwig deeze: „ Dat ', men aan alle Magten en Beftuur, waar onder „ men leeft, onderwerping en gehoorzaamheid be-

„ „ loo-

(a) DedtittU , pag. II, 41, i*9> "31» '43> »S5-

Sluiten