Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< roi y.

„ looven en bewijzen moer. Dat men, onder alle ,, „ Conftiturien , zich een doodvijand roonen moet „ „ van alle Combudten, oproerigheden, misbande„ ,, lingen en tumultueufe beweegingen , maar tee„ „ vens , dat 'er geen weezenlijkèr voorrecht is, ,, ,, dan vrijheid van confcientie, en het reiht om

,, vrijmoedig te fpreeken tegen onverdiende onder3, „ drukking." —- En hoe zou iemand , roet zulke ,, gevoelens, kunnen gevaarlijk zijn onder eenig, ea „ dus ook, onder dit Beduur? (aj

„ Alles zaamgetrokken zijnde, komt het hier op „ uit, dat de Onderget. nooit geweigerd heeft, en

nog bereid is, de gevorderde Helode , zonder re„ ferve af te leggen. — Dat hij , om alle dubbel,, zinnigheid te vermijden , verklaart, wat hij door „ dezelve verdaat, en dat deeze verklaaring voldoende „ is voor het Beduur en de Maatfchappij, en letter„ lijk conform deszelfs eigene Publicatien, op welke „ alleen , zonder iets anders , hij zich beroept. — ,, En eindelijk , dat hij , deeze zijne meening ver-

klaard hebbende, na zoo lang en onfchulaig geleden ,, te hebben, nog bereid is, gelijk altoos, om, cori,, form die Publicatien, de Belofte, des gerequireerd „ zijnde , af te leggen , zonder eenige Verdere bij,, voeging.

„ HL Op alle deeze gronden concludeert ds On,, derget. dat het U Lieden bchaage, om — lettende ,, op zijne onfchuldige intentie, duidelijke en ronde „ verklaaring, en gereedheid tot het geeven van alle ,, fecuriteit aan de Maatfchappij; mitsgaders lettende ,, op de begeerte van den geheelen Kerkenraad , en ,, zoo veele duizenden , uitmaakende de Volks dem ,, der Gemeente , onder welke zoo veele bekende „ en ijverige aankleevers van de tegenwoordige orde „ van zaaken , welke alzoo toonen van de eerlijke

oprechtheid des Onderget. volkoomen overreed re „ zijn , —- om (zegge ik) op deeze gronden nu ook ,, tc befluiten, — dat de Onderget. voor eene ,, Commi&fie uit Uw Lieder Vergadering ontboden,

„ con-

(«) Vergelij'u de Deductie , pag. 167—169 , en doet. 'er bij pag. 121—135.

G g

Sluiten