Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'■^ ioz "y

ï, conform zijne gegeevene verklaaringen , en onder „ fommatie op de eerlijkheid der zeiver, tot hec „ doen der belofte , zonder eenige verdere bijvoej> ging, zal worden geadmitteerd, en daarmede de „ interdictie in deszelfs dienst, voor zoo veel den ,, Raad betreft, zal worden opgeheven en gefield buiten effect, met verdere kennisgeeving daar van aan het Provintiaal Beduur , en waar het voorder mogt befiooren. («)

,, De Onderget. altoos eeven ijverig voor vrijheid van gevoelens , opinien en confcientie , maar niet „ minder onbepaald alle zijne daaden ftellende ten „ bedwang van billijke wetten , die, met wijsheid „ genoomen, en met cequiteit gehandhaafd, genoeg„ zaam zijn voor de zeekerheid en rust der Maat. „ fchappij, zal geenen aandrang gebruiken bij Uw „ Lieder Vergadering, in welke Hij vertrouwt, dat ,, de billijkheid zal fpreeken ; niet twijfelende , of „ een gunflig, maar billijk, befluit zal — bij U Lieden „ zelfsvoldoening, — bij de geheele Gemeente goed„ keuring en blijdfchap , — bij alle eerlijke en wel „ onderrichte Burgeren lof, — bij den God en Vader „ van onzen Heere jesus Christus zegen, — en „ bij een onfchuldig en gelukkig gemaakt huisgezin „ dankbaarheid en ftille traanen der vergenoeging —» „ ten blijde gevolge hebben.

,, 't Welk doende £rV. Cger.) „JAN SCHARP.

„ v, d. m."

Eer ik eevenwel dit Request inleeverde , gaf ik van mijn voorneemen kennis aan de Commisfie des Grooten Kerkenraads , welke mij tot hier toe 200 getrouw geholpen hadt, en wederom vondt ik dezelfde Lefde, dezelfde getrouwheid, dezelfde bereidwilligheid

als

00 Men vergelijke de Cottclufien zoo wel van de Memorïen en Requejlen, in de Deductie vermeld, als van de volgende *lilreif*u, ia dit Utjloriscb Verhaal geinfereerd.

Sluiten