Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i°3 y

als te vooren. Eénpnarig befloot men ook deeze nieuwe poogingen te onderfteunen , en op den zelfden dag, waar op mijn Adres ter tafel van den Raad kwam , appuieerde de Commisfie het zelve, in naam der Groote Vergadering, met het volgende Request.

„ AAN DEN RAAD DER GEMEENTE ,, tb rotterdam.

„ Geeven mits deezen te kennen de Onderger. „ j. j. i,e sage ten broek, Profesfor en Predikanr, „ th. hoog, Predikant, p. de sel en w. van ,, loo Ouderlingen, beneffens a. breedvelü en „ r. uiTDENBROEK Diaconen der Nederd. Geref. ,, Gemeente te Rotterdam , in Qualiteit als daar „ toe expresfelijk Gecommitteerd en Gequaltpcccrd „ van -wegen de Groote Kerkenraad der gemelde „ Gemeente, (a)

„ Dat, tot hunne gevoelige fmerte, en tot groote „ fehade en leedweezen van hunne geheele Gemeente', „ hun waardige Medebroeder Ds. jan scharp nu „ reeds zedert den geruimen tijd van 17 Maanden is ,, verhinderd geweest in de zoo algemeen verlangde „ en nuttige waarneeming van zijnen Euangeliedïcnst ,, binnen deeze Stad , waar door hij , zedert hét „ Jaar 1789, met zoo veel ijver en algemeene goed„ keuring , heeft medegewerkt rot het godsdienftig „ onderwijs, de verlichting en fiichting deezer Ge,, meente, en, in verfcheidene bijzondere gevallen, ,, tot de bevoordering van orde , liefde en eendragt „ binnen deeze Stad.

„ Dat deeze zoo hoogstongelukkige verhindering „ het gevolg is van eene ongunftige Refolutie op ,, den 18 Julij 1796 genoomen bij den toenmaaligen „ Raad deezer Stad , en welke , in wcerwtl van alle „ aangewende poogingen , door het Provintiaal lie„ ftuur is gehomologeerd.

„ Dat echter de eenige grond van dit alles geleegen ,, is in de befchuldiging van weigering of re„ serve bij het doen der Provintiaale Belofte op

» de»

(d) Zie boven pag. 43.

G 4

Sluiten