Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, den 14 Julij 1796. tegen welke befchuldiging niet „ alleen Ds. scharp in den Raad geprotefteerd en „ bij het Provintiaal Beftuur gedoleerd heeft, beklaa„ gende zich altijd , bij den Raad kwalijk verftaan en niet billijk behandeld te zijn : zonder dat tot nog toe alle zijne fuccesfivelijk aangewende poo„ gingen tot redres en herfteliing in zijn gefultineerd „ goed recht van eenig ander gevolg zijn geweest, „ dan dat de befchuldiging van den Raad , in weer,, wil van zijn Protest, is geboord en geloofd , en „ zijne interdictie, door dezelve gedaan, bij het Pro„ vintiaal Beftuur is gevolgd, en de Gemeente, tot „ haare grievende fmert en merkelijke fehade voor „ haare Diaconie , van haaren geliefden Leeraar is „ verfteeken gebleeven.

Dat de Groote Kerkenraad , ten bewijze , dat ,, men den zin van het Declaratoir van Ds. scharp ,, niet recht verftaan hadt, niet alleen eene Memorie ,, heeft ingeleeverd aan den Raad op den t Aug. 1796. „ met letterlijke Extracten uit een Advies door hun„ nen Medebroeder ter deezer zaake gegeeven, en „ met verzoek om de gemelde Interdictie in te trek„ ken , welke Memorie bij den Raad gehouden is „ buiten alle deliberatie; maar dat ook dezelve Ker„ kenraad door haare Gedeputeerden , de poogingen „ van Do. scharp tot zijn herftel bij het Provin„ tiaal Beftuur, heeft onderfteund niet alleen bij ,, mondelijke Conferentien, maar ook bij fuccesfive „ fchriftelijke Adresfen, op den 12 Junij en 5 Sept. „ deezes Jaars.

,, Dat al verder, ten bewijze van de groote achting van deezen Leeraar , welke Hij door het nut „ van zijnen dienst in de Gemeente verworven heeft, „ een aanzienlijk getal van verre over de acht s, duizend Leden, uitraaakende twee derde, en „ alzoo eene genoegzaame Volks-ftem der Gemeente, „ van den Kerkenraad verzogt heeft alles aan te „ wenden wat eenigzints dienen konde, om deezen hunnen waarden Leeraar aan zich te moogen zien „ wedergegeeven en in zijnen dienst herfteld,

„ Dat, hoe zeer tot nog tce , alle aangewende w poogingen dit heilzaam oogmerk niet hebben moo-

» gen

Sluiten