Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 105 >

gen bereiken , de Onderger. beneevens de geheel©

Kerkenraad en Gemeente , zich nog altoos hennen „ blijven vleien met de hoop, dat éénmaal deeze ,,'wensch verkreegen, de Perfoon van Ds. scharp ,, in zijne klagten gehoord en in zijnen wectigen

dienst herlteld zou worden , en over alle misvat„ tingen en vooroordeelen tegen hem zou zeegepraa-

len , waarom ook de Onderget. op nieuw gelast ,, zijn alle hunne poogingen daar toe in het weik te „ blijven ftellen.

Dat nu eindelijk hunne Medebroeder aan hun

kennis gegeeven hebbende , dat Hij , bij gelet gen„ heid der verandering in het Stedelijk Beftuur, zich ,, op nieuw aan den Raad zou adresfeeren met eene „ gedetailleerde voordragt van zijne zaaken , en men

verzoek om het verrichte door den voorigen Raad „ te revideere» , het geene daar in kwalijk mogt ge,, daan zijn te vernietigen, en door het intrekken

van de Refol. van 18 Julij 1796. Hem in dewaar-

neeming van zijnen dienst te herftellen , geevende ,, daar toe aan de Onderget. opening van het door „ hem te maakene Adres.

Recdenen , waarom de Onderget. gemeend heb,, ben de nieuwe poogingen van hunnen Medebroeder „ en Leeraar, en het verzoek bij deszelfs Adres ge„ daan , op alle moogelijke wijze te moeten onder,, fteunen en appuieeren , gelijk zij hier mede op „ het allerfterkfte zijn doende.

,, Overtuigd van de groote nuttigheid, welke bet „ herftel van Do. s chasp voor de Gemeente „ hebben zoude , en ten vollen verzeekerd van de „ waarhbid zijner gedeclareerde intentie en de op„ rechtheid zijner verklaaringen , verzoeken en ver» „ trouwen de Onderger., ge-jualiffceerd als vooten, „ in den naam en van wegeu de geheele Groore „ Kerkenraad en het gemelde aantal van juira acht „ duizend Leden, ja zelfs van de geheele Ge„ meente, d3t het U Lieden behaagen zal het ver,, zoek door Do. scharp gedaan , zoo als het „ ligt, door eene gunftige en rechtvaardige Refolutie „ te accordeeren en daar mtde den zelven in zijnet)

wettigen dienst, fpoedig, te herftellen , en daar „ door blijdfehap en genoegen in de Gemeente re G 5 ,j doen

Sluiten