Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, uoen herleeven , ja mede te werken tot nut en „ eendragt orider geheel de Burgerij.

„ 'l Welk doende

CgerO » J- J- LE SAGE TEN BROEK. „ T. HOOG. „ P. DE SEL Az. „ W. VAN LOO. „ A. BREED VELD. „ R. UTTDENBROEK."

Het bleef hier niet bij, maar eer nog de gemelde Requeften ingeleeverd waren , werdt dit min of meer Tuchtbaar onder de Gecommitteerden van de Ledemaaten, welke in de maand Junij derzelver Requeften hadden overgebragt aan het Provintiaal Beftuur, en deeze , van den ftand der zaaken nader geïnformeerd zijnde, wilden ook gaarne het hunne toebrengen, en , tot een nieuw bewijs van liefde voor mij en Verlangen naar mijne herfteliing , de gedaane verzoeken , zoo veel moogelijk was, aandringen, het welk zij deeden met het volgende Request.

5, AAN DEN RAAD DER GEMEENTE „TE ROTTERDAM.

„ Geeven te kennen de Onderget. allen Burgers en

Ingezeetenen dezer Stad, dat zij in de maand Junij „ laastleden zijn gequalificeerd geweest, in naam van „ zeer veele duizenden Leden der Geref. Gemeente „ binnen deeze Stad , om bij het Provintiaal Beftuur „ van Holland, en , waar het verder zou moogen „ nodig zijn , te verzoeken, en zoo veel mogelijk ,, te bewerken de zoo zeer gewenschre herfteliing

van hunnen waardigen Leeraar Ds. jan scharp, „ welke door den voorigen Raad was geinterdiceerd ,, ter zaake van een Declaratoir bij het afleggen der „ Belofte, het welk echter conform de Publicatien „ door denzelven meermaalen was verklaard en ge-

expliceerd.

„ Dat zij Onderget. daar toe reeds naar 's Hage „ hadden overgebragt de Requeften, op den 14 Junij ,, van 1470 en den 21 Junij van f,926 Leden, te „ zamen uitmaakende een getal van 5396, allen een-

„ ilem-

Sluiten