Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ ftemmig verzoekende, dat de Refolutie van 18 Julij „ 1796. moge geleekt worden buiten effect, en hunne n 200 zeül' negeerde Leeraar aan hun mogt worden ,, wedergegeeven. Welk verzoek ook mondeling door „ de Onderget. is aangedrongen. Dat, hoe zeer zij „ het genoegen gehad hebben, dat hun verzoek dour „ den Prcfident en verfcheidene Leden van het Be„ ftuur gunftig is aangenoomen en tot het laatfte toe „ geappuieerd, echter door de meerderheid ongelukkig „ is geperfifteerd bij het Decreet van het voorig Vro„ vintiaal Beftuur, waar bij het befluit van den voo„ rigen Raad was gehomologeerd.

,, Dat zij Onderger. gelast om het herftel van hun„ nen Leeraar naar vermogen re bevoorderen, en als „ nu vernomen hebbende, dat dezelve benevens Jen „ Kerkenraad zich op nieuw bij den tegenwoordigen „ Raad heeft geadresfeerd , ten einde de Herfteliing ,, te verzoeken van den Dienst, waar in hij door „ den voorigen Raad was gefuipendeerd , — en ,, voorts , _ overtuigd van het groot belang der Ge,, meente in deeze zoo algemeen verlangde herftel55 Kng , — zich bij deezen mede keeren tot den „ Raad, om het zelve verzoek, zoo voor zich zel„ ven , als voor de gemelde 5396 Leden der Ge„ meente, zoo fterk moogelijk te appuieeren , en „ op het zelve een gunftig en rechtvaardig appoiric„ tement van den Raad te verzoeken.

,, De Onderger. zich refereerende tot de gronden ,, en motiven , bij het verzoek zelve vervat. ver,, trouwen, dat de Raad, overtuigd van de billijkheid „ der gronden, waar op het zelve verzoek is gefun„ deerd, aan het zoo algemeen, en bij den Raad zelve ,, bekende, verlangen der geheele Gemeente voldoen, „ en daar door tot de algemeene liefde en het wel„ zijn dezer Stad wel zal 'gelieven mede te werken.

„ '/ Welk doende cjfr." Cget,) „ As. DE SEL.

„JAN SCflEY. „ KRYN VAN LOON. „JAC. TAVENRAADT Hz. „ REINARDUS BOER. „ JOCHEM GRIM."

De

Sluiten