Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gemelde Requeften allen in handen gefield zijnde van eene perfoneele Commisfie , beftaande uic de Kaaden van schelle, verroen, gallas, vander velde en ruychaver, brachten deeze weeken achter den anderen door met het naauwkeurigfte onderzoek der zaaken, en toen men, met het begin van Februarij, vernam , dat dit onderzoek ten einde liep , en de zaak eerlang ftondt gedecideerd te worden , oordeelden de Gecommitteerden van den Grooten Kerkenraad noodig te zijn, aan die Vergadering een meer gedetailleerd verüag te doen van alle derzelver handelingen, in mijne zaak gehouden, waar toe zij , in eene expres belegde Vergadering , op den 8ften Februarij .1798, uitbragten het volgende rapport:

„ Gecommitteerden in de zaak van Ds. scharp ,, vinden zich thans verpligt, om aan deeze Eerw. ,, Groote Vergadering bericht te geeven van eenige „ hunner laatfte poogingen, welke zij, ingevolge den „ last, hun door deeze Eerw. Vergadering gegeeven, „ hebben aangewend , om de herfteliing van onzen ,, waardigen Medeleeraar en Medebroeder j. scharp „ in zijnen opgefchorten Euangeliedienst, zoo bij „ het Provintiaal Beftuur van Holland , als nu laar„ (lelijk bij den Raad der Gemeente van deeze Stad, „ te verzoeken, en, ware het mogelijk, te verkrijgen.

„ Het is den Gecommitteerden niet mogelijk ge„ weest, om van tijd tot tijd een ampel en gede„ tailleerd bericht te geeven van de menigvuldige

vergaderingen, deliberatien en conferentien, welke ,, zij ten dien einde gehouden , en van de herhaalde ,, reizen na 'i Hagg, welke zij ten zelven einde ge„ daan hebben. Gecommitteerden oordeelden ook „ niet noodig te zijn , om d« aandagt deezer Verga,, dering daar mede te verveelen , dewijl het voor,, naame en wezenlijk refultaat van dit alles door,, gaans uitliep op het vervaardigen en prefenteeren ,, van een of ander verzoekfehrift. Welke Stukken, ,, of reeds van tijd tot tijd door Gecommitteerden ,, aan deeze Eerw. Vergadering zijn gecommuniceerd „ en door dezelve goedgekeurd , of nu nog ter tafel

van deeze Eerw. Vergadering zullen worden over»• gelegd. „ Daar

Sluiten