Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦£ 109 y

„ Daar is ook, buiten de zoo even gemelde Stuk„ ken , in den loop der deliberatien van Gecommit„ teerden niets voorgevallen , waar bij Gecommic„ teerden noodig oordeelen de aandagt deezer Ver„ gadering te bepaalen , dan alleen de brief', door „ Regenten van het Gereformeerd Burger-Weeshuis

in deeze Stad aan de Eerw. Groote Vergadering

toegezonden den 4 Februarij des voorleden Jaars, „ waar bij ingeflooten was eene notitie , in zich be„ vattende de naamen van 84 Kinderen , 43 Jongens „ en 41 Meisjes, welke, zoo als genoemde Regenten „ zieh in hunnen brief uitdrukken , „ hunne naamen „ „ (meestal) hebben geteekend op een fchoon vel „ ., papier, met oogmerk , om hunne verkleefdheid „ „ te openbaaren voor den Euangeliedienst van „ „ Ds. j. schab p." Terwijl gemelde Regenten „ in hunnen brief verder verklaaren , om redenen, „ daar voor bijgebragt, deeze teekening der Kinderen „ te houden als niet gefchied , cn overzulks ver„ zoeken , de Lijften bij deeze Eerw. Groote Ver„ gadering ingebragt, natezien , de naamen hunner „ Kinderen te roijeeren, en de handelwijs dier Kin-

deren met hen va» de befte zijde te beoordeelen, ,, offchoon onbegaanbaar met de Regulen van het „ Godshuis.

„ Deeze brief in eene volgende Groote Vergade„ ring gelteid zijnde m handen van Gecommitteer,, den, ten fine van onderzoek en bericht, hebben „ Gecommitteerden zich dea onbefchrijflijk laftigen ., en verveelenden arbeid getroost , om , met alle ., noodige attentie en nauwkeurigheid, alle de Lijften ., natezien , en zoo uit een getal van ver over de „ 8000 Leden der Gemeente, de naamen optezoeken „ van 84 Weeskinderen; met dat gevolg echter, dat ,, zij 'er niet meer dan 75 hebben kunnen vinden. „ Vervolgens alle mogelijk onderzoek en nafpeuring „ gedaan hebbende , wat daar van de reden roogte ,, zijn , is bevonden , dat zommigen der Weeskin„ deren, die geen rijd hadden om te wagten, hunne ,, naamen, op een fmal reepje papier gefcbreeven, „ gebragt hebben aan een Huis , daar een Adres ter „ teekening lag, met verzoek, om dien naam op de „ Lijst te infereercn, Dat eenige van die kleine

,, pa-

Sluiten