Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< III >

„ betrekking tot geheel andere gevallen, in hun Gods„ huis gemaakt, op alle moogelijke gevallen, en dus „ ook op dit geval toepasfelijk te maaken.

,, Wat het derde verzoek van Regenten betreft, „ om de naamen dier Kinderen te roije^ren ; hier „ aan hebben Gecommitteerden tot nog toe niet vol„ daan, vermeenende, dat zij zulks niet konden, nog „ mogten doen, zonder daar toe vooraf uitdrukkelijk ,, order van deeze Vergadering ontvangen te heb„ ben , en ook tevens niet, zonder bewilliging van „ veelen dier Kinderen, welke weinige weeken daar,, na uit het Godsbuis, en dus van de onderwerping „ aan Regenten, en aan. de Regulen van dat Huis, „ ontflagen zijnde , veelligt zouden kunnen verzoe„ ken , dat hunne naamen mogten blijven ftaan , of „ dat zij dezelve van nieuws, ten bewijze van hunne „ oprechte en voortduurende verkleefdheid aan den. „ Euangeliedienst van üs. j. scharp, onder de an« „ dere Teekenaars mogten plaatfen. Gecommitteer„ den hebben dan alleenlijk de naamen van die 75 „ Kinderen, welke op de I/jften gevonden zijn, met „ twee roode letters, W J en W M genoteerd, om „ dezelve, indien 't noodig mogt zijn, met een op„ flag van 't oog te kunnen vinden : en, om niet te „ prajudicieeren aan bet verzoek door Regenten aan „ deeze Vergadering gedaan , noch aan de delibe„ ratien, welke de Vergadering mogt goedvinden daar „ over te houden, en 't befluit, 't welk daar op „ volgen mogt, hebben Gecommitteerden na dien „ tijd geen gebruik gemaakt van het pracife getal der „ Teekenaars , maar zich altoos bediend van onbe„ paalde uitdrukkingen, als ruim 8000, over de 8000,

meer dan 8000 en dergelijke. Gecommitteerden „ meenen hier in , bij hunnen pligt, ook de voor„ zigtigheid betragt te hebben , en laaten voorts de „ gedaane verzoeken der Regenten aan de delibe„ ratie en de decifie der Vergadering over.

„ Gecommitteerden moeten dan nu overgaan , om ,, eenige Stukken , welke zij na de maand Junij des „ voorleden Jaars, ingevolge hunne qualificatie door ,, deeze Vergadering , vervaardigd , en ingeleeverd, „ of afgegeeven hebben, ter tafel deezer Vergadering

overteleggen,

„ Het

Sluiten