Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is uit de Acta deezer Vergadering bekend, „ Jat Gecommitteerden in de maand Junij, 1. !, „ toen hec Provintiaal Beftuur van Holland verga„ deren zoude, een Concept-adres aan deeze Ver,, gadering hebben overgegeeven , waar mede zij ,, meenden te moeten appuieeren zeker Request, het 5, welk Ds. scharp voorgenoomen hadt aan ge-

melde Provintiaal Beftuur te prefenteeren. Dac „ dit Concept-adres éénpaarig door deeze Vergade„ ving wierd goedgekeurd, en alzoo Gecommitteerden

gelast, om het zelve in naam en van wegen deeze „ Vergadering te prefenteeren. Dat bijna terzelver „ tijd, naamlijk op den 18 Junij, door deeze Ver3, gadering aan Gecommitteerden , op hua verzoek,

is gegeeven eene behoorelijke Acte van qualifi„ catie, ten einde zich overal , waar het noodig „ mogt zijn, daar mede re munieeren, en des noods

te kunnen bewijzen , dat zij ageerden in naam en

van wegen dteze Vergadering, en voorts, om alles

re doen, wat tot de herfteliing van Ds. scharp ,, zoude kunnen gedaan eh in het werk gefield wor-

tien, met belofte van alles , wat door hen , in

deeze qualireit gedaan, geprefenteerd en ondrr„ teekend wordt, te zullen «houden, als of het door „ deeze geheele Vergadering gedaan , geprefenteerd „ en ondergeteekend mogt geweest zijn.

„ Gecommitteerden hebben dan , ingevolge van, „ en ter voldoening aan hunnen last, in het begin

der maand Junij de beide Requeften , zoo van ,, Ds. scharp , als van deeze Eerw. Vergadering, ,, overgebragt na 's Hage, en aldaar gefield in han,, den van den toenmaaligen Prefident van het Pro„ vintiaal Beftuur, den Burger vbrbeek. Gecom„ muteerden befpeurden bij die gelegenheid, dat het

misfehien veel goeds aan de zaak zou kunnen „ doen, indien een genoegzaam aantal Leden der „ Gemeente kon goedvinden , om in afzonderlijke „ Requeften bij het Provintiaal Beftuur, conform „ het verzoek van den Kerkeraad , aantedringen op „ de herfteliing van Ds. scharp, en alzoo hec „ Provintiaal Beftuur meer van nabij te overtuigen „ van de waarlijk exfteerende Volksftem in de Ge„ meente.

„ Ge-

Sluiten