Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< "4 >

,, aSjdelingfche informatien, zeer veel hoop opgevat, ,, dat ds zaak in deeze Zitting eene finaale en gun, ftige afdoening zou gekreegen hebben. Maar, ge„ lijk ook nu wederom onverwagte en gevvigtige „ voorvallen de behandeling deezer zaak vertraag,, den, zjo wierd dezelve in het begin van October, „ toen de Vergadering reeds op het punct was , om ,, te fcheiden , en verfcheidene Leden reeds ver„ trokken waren , afgedaan met eene fimpele perfi,, fteering bij de voorige ongunftige üecreeten, gelijk ,, ons allen , uit het aan den toenmaaligen Prsfes „ deezer Vergadering bezorgde , en den 8 Octoner „ ter Vergadering ingeleeverd Extract uit de De,, creeten van het Provintiaal Beftuur van Holland, ,, tot onze innige fmerte en leedweezen, bekend is.

,, De zaak hadt dan dus verre, ondanks alle aan,, gewende moeite en welmeenende poogingen, eenen „ ongunftigen uitflag. De Vergadering was verpligt „ provifioneel in deeze uitfpraak van het Provintiaal „ beftuur te bc-ruften , maar verzogt tevens haare Gecommitteerden om waakzaam te blijven fungee„ ren, en zoodra zich eene gunftige gelegenheid daar„ toe mogte opdoen , hunne vernieuwde poogingen „ ter herfteliing van Ds. scharp aantewenden.

,, Inmiddels kreeg Ds. scharp een herhaald en „ dringend aanzoek uit de Gemeente van Feenwouden „ in Friesland, om zig aldaar beroepelijk te ftellen, „ met verzeekering, dat terftond op die verklaaring, „ de Beroepbrief in fonna opgemaakt en aan zijn „ Eerw. toegezonden zou worden.

„ Gecommitteerden hier van geïnformeerd zijnde, „ vonden zich verpligt hier over met Ds. scharp „ te confereeren, en zijn Eerw. verfcheidene gewig„ tige reuenen medetedeelen , waarom zij meenden, ,, dat zijn Eerw. dit aanzoek in de tegenwoordige „ tijdsomstandigheden behoorde van de hand te wij,, zen. Na éër>e en andere conferentie daar over gehad te hebben , bragten Gecommitteerden het zoo „ verre, dat Ds. scharp verklaarde, zoo uit zich „ zelven als op de overtuigende redenen, door Ge„ committeerden bijgebragt, wel eene fterke neiging „ te gevoelen , om onder ons te blijven ; maar te„ vens, dat hij niet gaarne gevaar zou loopen , om

,, door

Sluiten