Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 117 >'

„ vooruitzicht, en vleien zich met die hoope , ja „ zelfs zij voeden , een , zoo zij meenen , gegrond „ vertrouwen , dat zij eerlang van den gelukkigen „ en zoo lang gewenschten uitflag deezer zaak'aan „ deeze Eerw. Vergadering zullen kunnen kennis „ geeven , en Dezelve daar mede hartelijk geluk„ wenfchen. J b

CgeO „ J. J. LE SAGE TEN BROEK. „ T. I I O O G. „ P. DE SE L Az. „ W. VAN LOO. „ A. B R E E D V E L D. „ R. UITDENBROE K."

Bij dit Rapport waren gevoegd als Bijlagen:

A. Het nader Adres der Commisfie , boven vermeld pag. 59—63. •

B. Het Declaratoir , mij gegeeven in de zaak der Sondeering van Feenwouden , te vinden boven P"g- 79-8i.

C. Het Request van Appui aan den Raad der Ge. meente, boven reeds opgegeeven, pag. 103 -106.

Op welk alles de Groote Vergadering, met de ge. woone éénpaarigheid, nam de volgende Refolutie f

1' °,e Ver2adering dit Rapport gehoord hebbende, „ heeft Gecommitteerden hartelijk bedankt voor hunne „ veelveelvuldige moeite en arbeid, welke hun Eerw. „ met zoo veel wijsheid en voorzichtigheid, in deeze ,, belangrijke zaak hebben aangewend ; veiéénigende „ zich van gantfcher harte met derzelver wensch en „ bede , dat eene fpoedige en gelukkige herfteliing „ van Ds. schakp, in zijnen zoo nuttigen Euan„ gehedienst, het heuglijk gevolg en de aangenaame „ belooning van al dien arbeid mooge zijn ; en zich „ verheugende over de ftreelende hoope, welke hun " L/rw-..verklaaren, dat zich thands daar toe opdoet. „ Terwijl, ten aanzien van het verzoek , door Re„ genten van het Weeshuis ged.an , aangaande het „ roijeeren van de naamen der Weeskinderen, welke „ in deeze zaak geteekcnd hebben , gerefolveerd is H 3 „te

Sluiten