Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i r9 >

onderzogt; niemand van den Raad, niemand van deszelfs Commisfie , had ik ooit te vooren gekend , en toen ik hen naderhand meermaalen fpreeken moest, fommeer ik elk hunner openlijk, of ik immer iets anders dan de ftiptfte rechtvaardigheid verzogt heb; en hoe groote fatisfactie gaf mij dan niet een Rapport,' waar uit de rcchtmaatighoid van mijn Protest en alle mijne daar op gevolgde klagten bteék , en het welk den itempel van waarheid zette op alles, wat ik, in alle fuccesfivelijk geprefenteerde Stukken , zoo aan het Stedelijk als Provinciaal Beftuur, beweerd had.

Niet weinig verleevendigde dit de hoop en goede uitzichten der Kerkelijke Commisfie , welke van het gebeurde , in de groote Vergadering, cit bericht deedt op den 21 Februarij.

„ Gecommitteerden dn de zaak van D?. scharp „geeven aan deeze Eerw. Vergadering, bericht, „ dat de Commisfie van den Raad op Maandag, den ,, 19 Februarij 1798 , heeft gedaan rapport, en daaï ,, in beweezen.

„ i.) Dat Ds. scharp, in het doen van de Re„ lofte , niet gepecceerd heeft, met deszelfs De„ claratoir, tegen de intentie van het Provintiaal „ Beftuur , en dus billijk heeft geproteftcerd. en „ met reden zich aan den tegenwoordigen Raad be„ klaagd.

„ a.) Dat de voorige Rand in zijne Interdictie „ heeft gehandeld partijdig, overhaast, en gevolgelijk onbillijk.

„ Concludeerende , dat Ds. scharp onrechtvaar„ dig was gefuspendeerd , en het Decreet van bet „ Provintiaal Beftuur , ter zijner dimisfie , bij fur,, prife was verkreegen.

„ Weshalvcn de' Raad, ingevalle de zaak mére „ domefticq was, niet zou moeren aarfelen , om de „ interdictie aanftonds op te heffen en te ftellen bui„ ten effect. .

„ Doch , dewijl 'er Provintiale Decreeten waren „ tusfchen beiden gefchooten , de Raad nu behoorde „ de Requeftranten te renvoieeten aan het Interme,, diair adrnmiflreerend Beltuur van het voormaalig H 4 » Hol-

Sluiten