Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,, Hollandsen gewest, met favorabele voorfchrijving „ door den Raad, ingevalle de Requeftraiit goed„ vindc zich aldaar teadrejfeeren.

„ Wordende hier meede teevens gehouden gedifpo,, neerd te zijn op de Requeften van den grooten „ Kerkeraad, mede in naam van het grootfte gedeelte „ der Leden van bet Hervormd Kerkgenootfchap aan „ den Raad geprefenteerd.

., En dat ook de Raad , zoo als zij vernoomen ,, hebben , met opene deuren , met eene zeer groote „ meerderheid heeft gedecreteerd conform het bo„ vengemelde Rapport en de conclulie van deszelfs „ Gecommitteerden.

„ Ziet daar. Wel Eerw. Heeren en Broederen!

den eerften ftap ter vervulling van die hoop, waar „ mede Uwe Gecommitteerden zich , zedert eenigen „ tijd, gevleid, en ook, bij het doen van hun „ laatfte Rapport, getracht hebben deeze Wel Eerw. „ Vergadering provifioneel te verblijden. God geeve,

dat de voorzichtige, billijke en rechtvaardige maat„ regelen , door den tegenwoordigen Raad in deeze „ zaak genoomen, fpoedig door een gunftig beflutt „ van het Intermediair Adminiftreerend Beftuur van „ het voorroanlig Hollands Gewest, mogen achrer„ volgd , bekrachtigd en in volkoomene werking ge„ fteld worden; op dat eerlang de blijdfchap van ons „ en onze Gemeente volkoomen zij; en wij onzen „ waardigen Medebroeder in de onbelemmerde waar„ neeming van zijnen wettigen Euangeliedienst, en „ van alle de pligren , daar aan verbonden , en dus „ ook in het bijwoonen onzer Kerkelijke Vergade„ ringen, moogen herfteld zien!"

Het, naar gewoonte broederlijk, befluit, dat op dit Rapport viel, luidt aldus:

„ De Vergadering verblijde zich over dit aange„ naam bericht, bedankte Gecommitteerden voor het „ zelve , en conformeert zich met Hun Eerws. har„ telijken wensch en bede , dat onze waardige Me„ debroeder rasch in zijnen wettigen dienst mooie „ herfteld , en zoo aan Haar en aan de Gemeente „ wedergegeeven worden!"

Nu

Sluiten