Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i2i y

Nu werdt het wederom mijne zaak , om de beveiliging van het gewijsde door den Raad der Gemeente te verkrijgen bij het Intermediair Befiuur van het voormalig Holland ; doch hier toe had ik noodig ij den brief van voorfchrijving, mij beloofd; 2.) eene geheele Copij van het Rapport , om dat de* Perfoneele Commisfie van den Raad, als toegang gehad hebbende toe de Notulen, uit dezelve verfcheidene nieuwe argumenten ontleend hadt ter mijner defenfie, welke aan mij zelven, tot daar toe, naruurlijlc onbekend geweest waren; maar welke Copij mij echter niet was toegezegd. — Ook moest ik van mijn voorneemen ter voortzetting mijner zaak legale kennis geeven , dewijl het befluit van den Raad voorwaardelijk was : Indien ik verkoos mij aldaar te adresfceren. Ik befloot derhalven mij op nieuw bij Requefte aan den Raad te adresfeeren en het één en ander te verzoeken ; dan , dewijl 'er periculum in mord was, en de difpofitien op een fchriftelijk Adres langer zouden ophouden , vojgde ik , voornaamelijk bier om, hec Advijs van verfiandigen, om in perfoon voor den Raad te compareeren en het verzoek bij monde voor te ftellen. Na de refumtie der voorige Notulen verfcheen ik derhalven in den vollen Raad , op Donderdag, den 22ften Februarij 1798, met de volgende Aanfpraak:

burgers!

„ Het eerfte oogmerk mijner verfchijning in deeze „ opene Vergadering is, om, voor aller oog, mijne „ erkentenis te betuigen voor de rechtvaardigheid „ der befluiten van den tegenwoordigen Raad , waar „ door mijne gefchonüene Eer op zulk eene éclatante „ wijze is herjield. — Dat vertrouwen , welk mij ,, hier gebragt heeft met mijne billijke, maar zoa „ lang vetfmaade klagten , heeft mij dus niet be„ droogen; en de Raad, zich zelven hier in gelijk, „ heeft de hoop, welke alle eerlijke Leden der Maatfchappij uit de -woorden der eerfte Aanfpraak „ van zijnen Prefident hadt opgevat, door de daaden „ beveiligd,

H $ „ Zoo

3> beveiligd.

Sluiten