Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"< 122 >

„ Zoo waarlijk moeten alle Uwe bedrijven , eeven „ zoo gekenmerkt, den bederven Ariftocraat dotn ,, beeven, den valfcben Intriguant doen bloozen, en

de geheele Burgerij Uwe handelingen doen zee,, genen, als verftandig zonder vooroordeel, en rech,„ vaardig zonder partijfchap!

„ Maar, aan den anderen kant, daar het van Uwe „ competentie niet was, het ongelijk, mij aangedaan, „ volkoomen te herftellen , hebt Gij wel willen mij „ favorabele voorfchrijving toezeggen, indien ik ver„ koos mij aan bet Intermediair Adminiftratief Be„ fiuur van bet voormaalig Hollandscb Gewest te „ adresfeeren.

„ Ja, Mededeburgers! dat verkies ik te doen: „ dat moet ik doen uit hoofde van mijne betrek„ kingen: hier mede ben ik reeds beezig. Het oog„ merk mijner verfchijning alhier is dus vooral het

Effect te verzoeken Uwer genoomene Refolutie, „ en die voorfchrijving ten fpoedigften te ir.ploree5, ren, cp eene wijze, die aan bet oogmerk volkoomen „ beantwoordt. Te gelijk met Copij voor mij zelven ,, van bet Rapport in mijne zaak en bet daar op „ gevolgde Decreet, om mij te dienen, waar ik het „ zelve mogt van nooden hebben.

,, Zoo gerugfteund zal de rechtvaardigheid volkoo„ men zeegepraalen. Het Adminiftratief Beftuur zal „ niet minder rechtvaardig zijn, dan Gij waart.

„ Een eerlijk man , die orde en rust bemint, — „ eene talrijke familie met nog onnoozele kinderen, „ — eene geheele Gemeente zal dan erkennen , dat „ 'er een God in den Hemel is , die op aarde richt,

en de wenfchen zullen algemeener worden voor „ het welzijn van Uwe Perfoonen , en de Godlijke „ invloeden op Uw Befiuur tot het weezenlijk heil 5, van deeze Stad."

Op welke Aanfpraak de toenmaalige Prefident van J-ANGESTraat het volgende antwoord gaf:

„burger scharp!

„ De Raad heefc met haare befluiten wel geene „ toejuiching bedoeld. Gezond verftand alleen heeft „ hun den weg geweezen , dien zij houden moeften.

„ Het

Sluiten