Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 123 >

,, Het is echter denzelven geheel niet onverfchillig, „ dat gij zelve, fchoon uw verzuek niet ghheel

heeft'kunnen worden ingewilligd, echter daar over „uw genoegen betuigt.

„ Wat nu voorts uwe tegenwoordige verzoeken „ betreft, daar over zal ik met den Raad nader „ ïbreeken , en zorg draagen dat gij van deszelfs be„ fluit zult kennis krijgen." — Wordende mij voorts aanftonds de verzogte voorfchrijving niet alleen, maar ook Copij, ten mijnen koften, tuegefiaan.

Dus ook wederom hier in gelukkig flaagende , begaf ik mij naar 's Hage, om , zo moogelijk, eenige Leden van het Adminiftratief Beuuur te fpreeken"; en hoe veele voldoening was het mij , reeds aldaar te vinden, en dagelijks op nieuw te zien aankoomen, ijveiige Vrienden mijner zaak , allen de thans beerfchende gevoelens in bet Staatkundige toegedaan, welke, fchoon ik nimmer eenigen gemeenzaamen omgang met hen gehad had , enkel ter liefde , en uit overtuiging van de rechtvaardigheid mijner zaak, zich voor mij interesfeerden , en een tcgenwigt zogten te maaken tegen de poogingen van perfoneele partijdigheid , welke de hoofdzaak uic het oog wilden brengen , en de aandacht bepaalen op geheel andere dingen , welke nooit de redenen mijner Interdictie en daar op gevolgde dimisfie hadden uitgemaakt.

Eindelijk dan leeverde ik, op Dingsdag den 27 Februarij 1793, in handen van den Prefident hovkns, die mij met vriendelijkheid ontfing , en met bedaardheid hoorde , het volgende Adres in , het geen nog dien zelfden morgen ter tafel van het Adminiftratief Beftuur gebragt werdt.

„ AAN HET INTERMEDIAIR AD. „ ministratief bestuur van het „ voormaalig hollandsch ge,, west.

„ medeburgers! „ De Gerechtigheid, eeven blind voor het konfiig ., blanketzel der Partijfchap, als fijn gevoelig voor

den

Sluiten