Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ den eevenaar van haare weegfchaal, waar mede „ zij de daaden der Menfchen weegt, heeft deezer ,, dagen na een onpartijdig en rijp onderzoek van ver„ fcheidene weeken , op het Request van den On„ dergetekenden een rechtvaardig vonnis geweezen; „ het geene thands den Ondergetekenden vrijheid 3» geeft> en, uit hoofde van alle zijne betrekkingen, „ noodzaakt, om zich aan ü Lieden te adresfeeren „ met dat zelfde vol vertrouwen op de billijkheid „ Uwer Vergadering , waar mede Hij zijne belangen „ ronaborftig en eerlijk heeft voorgemeld aan den „Raad der Gemeente te Rotterdam, welke zijne 3, billijke verwagting niet heeft te leur gefteld.

„ Op den i8den Julij van het Jaar 1796. dompelde „ de perfoneele partijdigheid der voorige Regeering 3, deezer Stad door een overhaast befluit den On,, dergetekenden met een talrijk onfchuldig huisgezin „ in onverdiende droefheid en rampen , welke nu „ anderhalf Jaar (onder eene onvermoeide en be„ fcheidene verdeediging van des Ondergetekenden ,, braafheid en onfchuld) zijn gedraagen. — Een „ zeer eenvouwig Declaratoir bij het afleggen der „ belofte , door het voormaalig Provintiaal Beftuur „ van Holland in het Jaar 1796. gevorderd, na voor„ afgaande duidelijke betuiging „ Ik doe de belofte" „ alleen gefchikt , gelijk de Ondergetekenden her„ haalde reizen heeft verklaard om zich te dekken „ tegen verkeerde uitleggingen van intriganten en „ anftocraten; Een Declaratoir dat alleen gegrond ,, was op de eigene Publicatien van het Beftuur ,, zelve, en wel op die Artikelen, waarop zij zelve „ verklaarden hun geheele beftuur te gronden ; Een „ Declaratoir welk alleen behelsde , dat de Onder* „ getekenden zicb niet verbondt tot iets ftrijdigs met „ bet geen door den tegenwoordige Regeeringsform „ erkend is als het onvervreemdbaar recht van bet „ Folk en van eiken Burger; Dit Declaratoir, alleen „ uit ftnkte eerlijkheid gegeeven om zich aan geene „ mentale refervatien fchuldig te maaken , en buiten „ het welke, wat den zin en bedoeling betreft, het „ zij dan meer letterlijk uitgedrukt of niet, nie„ mand , de belofte kon of mogt afleggen ; Dit De„ claratoir heeft de voormaalige Raad deezer Stad

„ uit-

Sluiten