Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 125 >

uitgelegd , eerst als eene ongepermiteerde referve, „ en op dien grond den Ondergetekenden , in weer„ wil zijner proteftatien en herhaalde betuigingen ter ",, contrarie, als Predikant der Hervormde Nederduit» „ fche Gemeente te Rotterdam gefuspendeerd ; maar „ daar te boven als eene geheele weigering overge„ fchreeven aan het toenmaalig Provintiaal Committé „ van Holland, en van het zelve , door deeze ver„ keerde voordragt, weeten te verkrijgen een Decreet „ van finale dimisfie, niet tegenftaande uit de ei,, gene Notulen van den zelfden Raad bleek, dat „ de Ondergetekenden met ronde woorden verklaard „ hadt de belofte nikt te weigeren, maar de* „ zelve te zullen afleggen in den geest en conform ,, de aanfchrijving van bet Beftuur.

„ De Ondergetekende (fchoon destijds zonder „ eenige uitzichten op befcherming, daar hij tegen ,, zijne confesfie veroordeeld was j heeft niet alleen ,, tegen dat alles geprotefteerd, maar ook zijn Protest ,, op eene legaale wijze, waar hij konde, vervolgd. „ Maar zoo wel zijne Juftiiicatoire Memorie , als ,, die van den Kerkenraad, zijn bij den Raad, zonder „ eenige allegatie van redenen, gehouden buiten Ad,, vies. En , dat meer is, zijne herhaalde Adresfen ,, aan het voorig Provintiaal Befiuur , vergezeld van „ de ernftige poogingen zijnes Kerkenraads en die van ,, verre het grootfte gedeelte zijner Gemeente , ten ,, getale van veele duizenden , welke zich aan het „ zelve bij Requeften hebben geadresfeerd, zijn „ fwaarfchijnlijlc alleen op grond van de verkeerde „ aanfchrijving van den toenmaaligen Raad) geheel „ vruchtloos geweest, en de Ondergetekenden is in ,, zijne onverdiende dimisfie tot dus verre gecon„ tinueerd.

„ 'Er fchoot den Ondergetekenden niets overig, ,, dan nu, bij de verandering van het Stedelijk Be„ ftuur, zich te adresfeeren aan den tegenwoordigen „ Raad deezer Gemeente, in welke hij geene Arï,, ftocratie of perlbneele partijfchap, maar firicte „ rechtvaardigheid en billijkheid vooronderfielde, en „ aan welke hij op den 09 November 1. 1. een am„ pel Request heeft ingeleeverd , het geen door den „ Kerkenraad, in naam van meer dan 8000, en door

„ eenige

Sluiten