Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 126 >

„ eenige Gequalificeerden van meer dan 5000 Leden \, der Gemeente is geappuieerd.

,, En het is deeze Raad, welke, getrouw aan

haare gemanifefteerde principien , op den i9den

Februarij 1. 1., na het uitgebragc Rapport eener „ perfoneele Commisfie, en na rijpe discusfien, heeft

gedecreteerd, dat „ hunne Predecesfeuren in deeze ,, „ hebben gehandeld partijdig , overhaast en ge»

„ volglijk onbillijk, — dat de fufpenfie van den „ „ Ondergetekenden geweest is onrechtvaardig, — „ „ de üecreeien van het Provintiaal Committé bij „ „ furprift verkreegen , en gevolgelijk, dat, inge-

„ valle zij de zaak als domefticq en alleen tot hunne j, „ Vergadering behoorende , befchouwde , zij niet ,, „ zouden aarlelen om de Belofte als waarlijk door „ „ den Ondergerekenden gedaan , te befchouwen, „ „ en dezelve als door fchriftelijke verzeekeringen „ ,, beveftigd, aan te neemen, en daar mede de ln„ ,, terdictie te ftellen buiten ejfect. — Maar dar, „ „ daar deeze Interdictie door een Provintiaal De„ „ creet in eene dimisfie is geconverteerd , en het „ „ dus niet meer van de competentie hunner Ver„ „ gadering befchouwd kon worden , dezelve Raad „ „ nu befloot den Ondergetekenden te renvoieeren „ „ tot Uwlieder Vergadering, met favorabele voor* „ ,, fchrijving, indien den Ondergetekenden verkoos „ „ zich bij Ulieden te adresfeeren."

„ Weinig moeite zou het nu den Ondergetekenden „ koften om uit den geheelen toedragt der zaaken, „ en uit de Notulen zelve van den voormaaligen „ Raad in het Rapport geallegueerd , breedvoeriger

de rechtvaardigheid deezer Conclufie te bewijzen, „ dan de Ondergetekenden verkiest liever zich te „ renvoieeren tot de favorabele voorfchrijving van „ den tegenwoordigen Raad der Gemeente van Rot„ terdam zelve, waar in alle deeze gronden, na een „ rijp en onpartijdig onderzoek van alles, wat ter „ materie diende , breeder zijn gedetailleerd , bene-

vens tot het Rapport van deszelfs Commisfie ten ,, deezen geannexeerd.

„ Oe Ondergetekenden zal 'er dus alleen bijvoe„ gen, dat Hij, volkoomen overtuigd van de recht,, vaardigheid zijner zaak, en vooral op grond van

» dt

Sluiten