Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ de gemelde Refolutie van den Raad, zich vrij„ moedig keert tot Uwlieder Vergadering, in dit „ vol vertrouwen , dat Hij in dezelve geene mindere „rechtvaardigheid zal aantreffen, dan Hij bij deni „ Raad gevonden heeft, en dat Gijlieden , op die „ zelfde billijke gronden , doen zult, wat de Raad „ wel heeft willen , maar niet kunnen doen, „ namelijk , de üecreeten van het voormaalig Pro„ vintiaal Beftuur, op eene verkeerde aanfchrijving „ van den voorigen Raad, ter dimisfie van den On,, dergetekenden genoomen, te ftellen buiten Effect, „ en daar mede den Ondergetekenden in zijnen wet„ tigen Euangeliedienst, met den aankleeve van dien „ te herftellen , ten nutte van zijne talrijke familie, „ ten genoege en blijdfchap van zijne geheele Ge„ meente , welke hier toe reeds zoo veele vruchte„ looze poogingen heeft aangewend, en ter eere van „ de rechtvaardigheid en billijkheid van Uwlieder „ Beftuur.

„ 't Welk doende &c>

(get.)

„ J. SCHAR P »

Aan welk Adres, als Bijlage was gehegt het volgende

„extract uit de Refolutien van ,, den Raad der Gemeente van Rotter„ dam, genoomen op

„ maandag den iq februarij I79S.

,, Het vierde jfaar der Bataaffcbe Vrijheid. „ 't Gerefblveerde &c.

„ De Raden van schelle, verroen, gal,, las, van der velde, en ruichaver, ,, hebben ter voldoeninge aan de Refolutie Commis,, foriaal der Vergadering , van den 30 November ,, 1. 1. relatief de Requeften van jan scharp, j. j. „ le sage ten broek, c. s. en a. de sel, „ c. s. ter tafel gebragt het volgend Rapport.

#, BUR-

Sluiten