Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 128 >

„burgers raaden

„ Uwe Commisfie, beftaande in de Burgers van „schelle, verroen, gallas, van der „ velde en ruichav^r, door U Lieden be„ noemd, om op hec Request van den Burger jan „ scharp, Predikant &c. ingeleeverd den 30 No„ vember 1. 1. uwe Vergadering te dienen van Conli„ deracien en Advis, heeft, ingevolge van en ter „ voldoening aan den last hen door U Lieden op„ gelegd, met alle mogelijke exactitude geëxamineerd „ de voorfz. Requefte als meede die, welke door „ de groote Kerkenraad der Nederduitfche Gerefor„ meerde Gemeente, gelijk ook door eenige Bur„ gers , ten zelven dage , tot onderfteuning van het „ verzoek van den Burger jan scharp, zijn ge„ prefenteerd , mitsgaders de notulen van het vorige „ Collegie van Raaden en verdere Stukken daar toe. „ relatief, uit welk een en ander hun gebleeken is.

„ Dat de Commisfie , door en uit den voorigen „ Raad tot het afneemen der Belofte benoemd , ge„ rapporteerd heeft.

„ „ Dat alle Predikanten de Belofte hadden afge„ „ legd , uitgezonderd de Burger jan scharp,

,, die gezegd heeft, dat hij de Belofte deedt in „ „ dien zin, te gelijk overgeevende een Declaratoir."

„ Dit Declaratoir is van den volgenden Inhoud:

„ ,, De Ondergeteekende doet de belofte, „ ,, in dien zin , dat hij zich niet verbindt tot iets, „ „ ftrijdig met bet geene door den teegenswoordigen „ ,, Regeeringsvorm erkend is als bet onvervreemd„ „ baar recht van bet Volk en van eiken Burger"

„ Dat hun al verder uit de Notulen gebleeken is, „ dat, door den toenmaaligen Raad (op grond dat „ de Belofte niets meer behelst dan eene lijdelijke „ onderwerping aan den teegenwoordigen provifio„ neelen of finaal daar te ftellen Regeeringsform) „ na dat bet Rapport door de Commisfie in die zaak „ was uitgebragt, gerefolveerd is, om Ds. jan „ scharp, door eenen Stads Bode voor het Col„ legie van den Raad te requireeren , en hem af te „ vraagen, of hij geneegen is, de gevorderde Belofte „ gaaf en zonder eenige Refirictie , Explicatie of

» wa:

Sluiten