Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 129 >

" hZ dInS ?-eCr Zij' afre!e^en, en om vervolgens, „ ingevalle hij mogte weigeren om hier aan te vol! " !h' v- *n de aanfchrïjwing van hec meerge„ melde Provintiaal Befiuur van den as hjnii 17qó. „ door den Secretaris Ce doen voorleezen, en, inge„ volge den letterlijken Inhoud derzelve, hem de

" ZlTef™r£ $ner funC[ien als Predikant der „ JNederdunfche Hervormde Gemeente deezer Stad, V den aankleeven van dien , ce interdiceeren

fcVJf'rf- B"r2er jan scharp, zich voor den ,, Kaad fifteerende, door den Prefident, ter voldoe„ nmg aan hec gerefolveerde, is gevraagd, of hij be-

"sctATDS fZrVe S^<f afteleggen , waar op hij, „ scharp, heeft geantwoord.

„ Ik kan ze niet anders doen , dan ik ze heb ,, „ voorgeleezcn.

V.?ijïde iKV"l door den Secretaris voorgelee„ zen de aanfchrijving van het Provintiaal Beftuur „ voornoemt, waar op hij heeft geantwoord.

„ Ik verzoek te noteeren dat ik ze nikt „ ,, wkigkr, zal ze doen , in den geest van » " .tegenwoordig Befiuur en volgends de aan55 55 Ichnjving." h

Dat daar op de Burger jan scharp werdt „verzogt buiten te ftaan ; - en, weder bmnen „ gekoomen zijnde aan hem door den Secretaris „ voorgeleezen de Belofte in hec Decreet van .5 April " üeuïï°Jrn ' Pen daarna door den Prefident

" ™ 2R f ^d \of hlJ bereid w™ de voorgelee„ zene Belofte gaaf af te leggen, JA dan neen; „ waarop hij repliceerde: ' „ nlk kan noch ja noch neen zeggen, zoo als m „ tk gezegd heb, ik kan niet anders dan onder 55 ,, clte rejtrictie.

„ Dat hierop de Misfive van het Provintiaal Be" In ',i 23 JU!1I'j. hem werdt voorgeleezen;

„ op welke lecture hij geantwoord heeft: Dat hy de„ zelve befebouwde als niet toepasfelijk op hem te zijn.

,, Wordende wijders gemelde Burger m zijne func" rjr,f°0r tn Préfident «cï"rerdiceerd; tegen welke " f] Irr-r 'J ? ,met he,'"a!inK dat de Misfive niet „ toepasfeltjk op hem was , heeft geproreiteerd , en

1 55 oir

Sluiten