Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 13° >

„ uit de Notulen Copij gevraagd, het welk hem ge,, accordeerd is.

,, Dat nog gerefolveerd is, om den zelfden dag „ aan het Provintiaal Committé een gedetailleerd ver„ flag van den gantfchen toedragt deezer zaak te ,, geeven.

„ Dat voorts bij den Raad is ontfangen een Ex„ rract uit het Regifter der Relblutien van het Pro., vintiaal Committé , in dato 19 Julij , waar bij de „ Misfive van den Raad, den lijden dier zelve maand „ gezonden, betrekkelijk de Interdictie van den Pre„ dikanr jan scharp, wordt aangenoomen voor „ Notificatie , en het gedrag van den Raad , voor ,, zoo veel des noods, geapprobeerd.

„ En verder eene Misfive van het zelfde Provin„ naai Committé, de dato at Julij, houdende een ,', nader antwoord op de Misfive , den iBden dier zelfde maand door den Raad aan het Committé „ gezonden, behelzende dit antwoord: Dat het Pro„ vintiaal Committé deeze Interdictie houdt voor „ finaale dimisfie.

„ Uwe Commisfie heeft daarop dan met de uiterfie „ Exactitude ingezien , de Misfive van den Raad ,, aan het Provintiaal Befiuur van 18 Julij 1796, „ als mede het door gemelde Committé daarop ge,, refolveerde van 19 en aangefchreevene van ai Julij, „ en eindelijk 'de Jufiificatoire Memorie van jan „scharp, in dato 05 Julij daaraanvolgende, aan „ den Raad ingeleeverd*, met het gerefolveerde op dezelve.

" „ Na dus, het geen op dit geval betrekking heeft, „ rijpelijk te hebben overwoogen , en gelet op alles „ waarop in deeze zaak te letten ftondt, heeft uwe „ Commisfie de Eer aan uwe Vergadering te rap„ porteeren:

„ Dat uit het Request, als ook uit al het reeds „ wemelde, hun gebleeken is, dat Ds. jan scharp, „ den Hden van Julij 1796 , tot het doen der Be„ lofre opgeroepen zijnde, noch toen; noch bi] zijne „ Comparitie voor den Raad; noch in eenige Me„ morie , Request of publique Deductie , oe voorfz.

Belofte weezenlijk geweigerd heeft, of in het afleggen derzelve eenige difficulteit of refirictie gemaakt

,, or

Sluiten