Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ tegen zijne intentie is gefchied, en waar van door ,, den Raad een zeer mal gratieus gebruik gemaakt „ is , daar het allezincs ten duidelijkfie blijkt,. dat „ gemelde Burger geene reflrictien boe genaamd bedoelde.

„ Wat betreft zijn Declaratoir aan de Commisfie ,, uit den to'enmaaligen Raad overgegeeven ; dit be-. „ wijst al mede even min weigering als referve,

immers daarin zegt hij 'vooraf: ik dos de

belofte, hier mede was aan het Decreet der s, aanfchrijving reeds voldaan ; te meer , daar in het ,, Declaratoir alleen worden aangehaald de Publi-

catien van bet tegenwoordige Befiuur en wel bi]' 3, zonder zulke Ailikehn , dewelke w ij allen. ,, befebouwen ah de gronden waarop deeze Revolutie,.

gebafeerd is.

„ Dier bij komt nog, dat de Burger jan scharp „ dit zijn Declaratoir , en aan den toenmaaligen ,, en aan den tegenwoordigen Raad voldoende heeft ,, geëxpliceerd , verklaarende zich daar door te ver-

binden (blijkends zijn Request) „ tot onderwer„ „ ping en gehoorzaamheid aan de wetten van ,, „ het tegenwoordige Befiuur, dat hij zich insge„ ,, lijks gewillig verbindt tot het draagen van alie

„ moogelijke lafien, dat hij zich in alles, bijzon„ ,, der in de waarnceming van zijnen Post , ver3, ,, pligt tot alle ftilheid van gedrag , tot diepe ,, „ ftilzwijgenheid van alle bijzondere fiaatkundige ,, „ opinien , dat hij met woorden en daaden zich ,, „ niet alleen nooit zal fchuldig maaken aan oproe-

„ rige beweegingen, plans of iets diergelijks, maar ,, „ dat hij dezelve ook overal bij anderen zal te„ „ gengaan en helpen weeren, onder wat voor„ ,, wendzel dezelve ook zoude moogen worden ondernoomen." „ Waar door hij niet alleen voldoende , maar veel „ meerder zekerheid van zijn gedrag gegpeven heeft

dan veele anderen , wier Belofte geaccepteerd zijn ,, en die in hunne Pofien zijn gebleeven.

„ Dat dus het bijgevoegde Declaratoir zeer wel „ kan worden aangemerkt als een gemoedelijk, maar

tevens eerlijk bezwaar , fpruitende , gelijk de Re„ quefirant zelve verklaart, uit de vrees , dat de I 3 „ ge-

Sluiten