Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 134 >

gevergde Belofte, den eenen of anderen tijd, door „ Intriguanten , Veinsaarts of Ariftocraaten , moge 5, worden uitgelegd, ftrijdig met zijne gedeclareerde „ meening, de intentie van het Provintiaal Beftuur ,, en den letter der geciteerde Publicatien.

„ En gevolglijk dit poinct van het Rapport mede

belluitende, oordeelen uwe Gecommitteerden, dat „ de Burger jan scharp, tegen het Provintiaal „ Decreet in deeze niet gezondigd, de gevergde Be„ lofte niet geweigerd, of met eenig opzet gereftrin,, geerd heeft, en dus , tegen zijne Confes/ie en „ herbaalde betuigingen, door de voorigen Raad ge,, fufpendeerd is; dat hij derhalven wel en wettig

tegen de applicatie van het Decreet beeft geprote„ fleerd , en met billijke redenen bij den tegenwoor-

digen Raad zich ter verkrijging van zijn goed

recht geadresfeerd heeft.

,, Vervolgends aan den anderen kant gelet hebbende ,, op het in deezen gehouden gedrag van den Raad, „ waar over zich jan scharp bij zijn Request be,, klaagd heeft, kunnen uwe Gecommitteerden , om „ gemelde en nog volgende redenen, nier afzijn rond „ uit U Lieden te betuigen , dat zij het gehouden ,, gedrag van den Raad in deeze befchouwen te zijn „ overhaast, partijdig , en dienvolgens onbillijk. —En om de gegrondheid van hunne verklaaring in deeze U Lieden aantetoonen , zullen uwe Gecom„ mitteerden niet alleen remarqueeren , dat de Raadr „ niet tegenftaande zij de bovengemelde verklaaring „ van den Burger scharp, dat hij db belofte

„ bereid was tb doen in den geest &c,

„ zeer wel gehoord en zelfs aan het Provintiaal ,, Committé overgelchreeven heeft, eevenwel het on„ willig gebruikte woord refirictie zoodanig verklaard ,, en, tegen alle betuigingen en proteftatien van den „ Requefirant, in diervoegen uitgelegd heeft, dat zij ,, daar van .een misdaad en grond van fufpenfie beeft „ weeten te maaken; maar nog daarenboven aan uwe „ Vergadering doen obferveeren, dat door den Raad, in de aanfchrijving aan het Provintiaal Committé, „ het woord weigeren gebruikt is; fchoon zij zeer „ wel wist. dat jan scharp niets minder dan „ geweigerd badt, en zij zelve in de Notulen , en

.„ in

Sluiten