Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i35 y

„ in de aanfchrijving, erkennen , dat hij herhaalde. „ reizen gezegd heeft : Ik weiger de Belofte nikt, „ en welk woord weigeren in de aanfchrijving „ van het Committé als de eenige reden wordr op„ gegeeven, waarom het zelve verklaard de fufpenfie „ te houden voor eene effective dimisfie. (a~)

„ Dat al verder uwe Gecommitteerden zeer be„ denkelijk voorkomt de overhaafte manier, op welke „ die zaak bij het Provintiaal Committé gebragt is; „ daar op den iSden van Julij 1796, de Burger „ jan scharp voor den Raad gerequireerd zijnde, „ reeds denzelfden dag de Misfive aan het Provin„ tiaal Committé gefehreeven, op dien zelfden avond ,, in eene Extraordinaire Vergadering gerefumeerd ,, en dadelijk vet zonden is geworden.

„ Maar nog meer verwonderen zich uwe Gecom„ mitteerden , daar reeds den iaden Julij , en dus „ dr.ags na de fufpenfie , bij het Provintiaal Com-

miné een Decreet genoomen is, waar bij verkl-ard ,, wordt : „ Dat de Misfive van den Raad wordt „ „ aangenoomen voor Notificatie, en inmiddels het

5) 55 g^"

(<?) Hier moet ik op dit Rapport kortelijk aanmerken, dat ik in mijne Juftifkntoira Memorie , de Adresfen aan het Provintiaal Befiuur, en in mijne Deductie altoos vooronderlleld heb , dat de toenmaalige Raad geene kennis aan bet Committé gegeeven hadt, noch van mijne gehoudene gefprekken, noch van mijn Protest bij den Rand; — en hoe konde ik anders ? ïk had de Notulen en den brief van aanfchrijving niet gezien ; en durfde ik dan van eerlijke lieden vermoeden , dat zij alles zoo bewimpeld , zoo gekleurd, zoo tegenftrijdig, en, wat het woord weigeren betreft, zoo vahch zouden hebben overgefchreeven, als mij nu, bij het ogderzoek door de Commisfie van den Raad en uit derzelver Rapport , gebleeken is. — Ik wederhoude mij, met moeite, om deeze aanmerking breeder uit te breiden , en laat alles , wat daar over te denken valt, liever aan onpartijdige Leezers over: maar elk, die gevoel heeft , oordeele wat 'er (zonder dubbele genade) moet omgaan in het hart van iemand, die met eene talrijke familie, en in weerwil van de veréén'gde poogingen eener aanzienlijke Gemeenre, het ongelukkig flacluofter is vaa zulk eene handelwijze!!

I 4

Sluiten