Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 136" >

„ „ gedrag van den Raad in deezen gehouden (voor »i »i zo° vee' des nöods_) wordt geapprobeerd", waar „ van Extract aan den Raad gezonden is. Dat op ,, den aiften dier zelfde maand , (dat is maar twee „ dagen laater) van het zelfde Provintiaal Committé " a^Vde" toenmaal'gen Kaad is ingezonden eene „ Misfive, dienende in antwoord op deszelfs Misfive „ van den i8den te vooren, en welk antwoord NB. „ begint en eindigt eeven als of'er te 'vooren geen „ Decreet op was gevallen , nochte eenig antwoord „ gezonden , en waarin gezegd wordt , 'üac het Pro„ vintiaal Committé de Interdictie, door den Raad „ aan jan scharp gedaan , houdt voor eens efflc„ tive dimisfie. Qa)

„ Het

00 Wat zou bier een ruim veld zijn tot odleufe reflectïen? hoe zwart zon ik hier fchiideren kunnen, indien ik waarlijk een zoo kwaadaariig en gevaarlijk hart hadals men heelt willen doen gelopven ! — Maar nu wil ik alleen eenige Waagèn doen ? — Hoe koomen Ter twee

zulke differente brieven twee dagen na eikanderen ?

was de eerfte misfehien niet voldoende genoeg om de uitwerkzelen van mijn Protest te kceren, en mijne, verwagt wordende , fuftificncie te kunnen houden buiten Advies"? — waarom hiet die tweede brief iu de Notulen eene had ere Re/oluiie , daar in dezelve geen één woord van eenige voorige difpofuie gemeld wordt ? — zou ook iemand in het particulier, of met medevveeten van eenige weinigen, om die tweede difpofitie gebeedeld hebben ? — zou men zich niet nog meer moeten verwonderen , zou men niet iets on/.ui vers vermoeden , indien die eerfte brief, bij het nader onderzoek , in het Receuil der ontvangene Misfives geheel vermist was , eeven als of 'er geene andere, dan de tweede ooit ontfangen was , en niet , dan met veele moeite eindelijk los voor den da" f;ekoomen was ? &c. — Ik wil liever deeze Praaien doen, dan iets flelligs zeggen, en hec zal mij zeer aangenaam zijn, als elk, wien dit aangaat, en een eerlijk har: heeft , deeze Vraagen zonder Lloozen leezen kan. Maar, bij aldien dezelve ook alle van geen belang, of confequentie zijn , zal men mij toch wel willen toeftaan , dat eene zoodaanigc zamcnloop van zaaken de zonde/lingjle is, van welke men in Jangen tijd gehoord heeft.

Sluiten