Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 137 >

„ Hec zij uwe Gecommitteerden gegund burgers „raaden! op dac fujet een weinig breeder uit „ te weiden.

„ Jn het Extract uit het Regifter der Refolutien „ van 19 Julij grondt zich het Provintiaal Commii.é „op de aanfchrijving van den Raad, dat de

„borger jan scharp, de belofte kif/o

„ had afgelegd, en approbeerd (voor zoo veel „ des noods) het geboulen gedrag van den Raad.

„ En in deszeifs Misfive van 21 Julij, neemt dat „ zelve ComtniPé tot grondflag , dat jan scharp „ de Be/ofte heeft geweigerd, en op grond daar „ van houd gemelde Committé de fulpen/ie voor een „ pnale demissie.

„ Uwe Commisfarisfen herhaalen dus , en zoo zii „ meenen op folide gronden , dat zij zich in deeze „ zeer verwonderen ; ja , dat hunne verwondering „ nog grcoter word, naardien zij in de Notulen van

" >••! u d V''m 25 Juli^ ^9<5' vinden aangereekend, „ gelijk hiet vooren reeds gezegd is, woordelijk:

" b c ,aIeleei''en een Éxtract uit het Regifter der „ „ Refolutien van het Provintiaal Committé van „ „ Holland, geno.omen op den 19de deezer, waar „ „ bij de Misfive deezer Vergadering van den 18Je " " u JPoren ' betrekkelïjk de inreidictie van den „„Predikant jan scharp, in de waarneeming " " Xt" . deszelfs functie , is aangenoomen , voor „ „ .Notificatie , en het gedrag deezer Vergadering :, „ inmiddels voor zoo veel des noods wórd eeap. „-#, probeerd." ta „ En weinig lager op dien zelve datum. „ „_ Voorts is geleezen eene Misfive van het Pro„ „ vintiaal Committé van Holland , houdende een „ „ nader antwoord op de Misfive deezer Ver„ „ gadering van den 18de deezer &c.

,, Dat herzeggen uwe Gecommitteerden in die Mis* „ live geen het minfle gewag van een voorig; ge„ normen Decreet of gezonden antwoord gemaakt „ -wordt, maar welks inhoud zoodanig is.als of'er „ bevoorens geen de minfte Refolutie op-gevallen was„ JNa dus, gelijk reeds meermaalen gezegd is. „ naauwkeurig alle fiukken ingezien en met 'de daar „ bij vereischte onpartijdigheid geëxamineerd té heb1 5 „ ben,

Sluiten