Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 138 >

*', ben, heeft uwe Commisfie bevonden, dat de

Burger jan scharp, door den voormaaligen „ Raad der Gemeente in zijne bedieningen geiufpen,, deerd is, niet ter oorzaak zijner Orange-gezind„ heid , niet ter oorzaak zijner voorige uitdrukkin„ gen, of fentimenten, maar ter oorzaak van de „ declaratie zijner meening bij het doen of prefen„ teeren der Belofte; en daar hunnens, inziens gelijk „ zij reeds diverfe maaien aan uwe Vergadering „ geobferveerd en , zoo zij meenen, voldoende aan„ getoond te hebben: deeze Declaratie in geene

deelen flrijdig is, noch met den geest van het „ Provintiaal Beftuur , noch met de geadopteerde 5, principes , is uwe Commisfie van oordeel dat het 3, befiuit van fufpenfie jegens den Predikant jan ,, scharp, onrechtmaatig en de daarop gevolgde s, dimisfie hij furprife genoomen is.

„ En eindelijk dat niet tegenftaande de Burger „ jan scharp, blijkends de notulen van den Raad, ,, daadelijk bij de interdictie in zijne functieh Copij „ uit de Refolutie ten zijnen opzichte gevraagd

heeft, en welke Copij aan hem is toegezegd, om „ na de reftuntie te zullen worden bezorgd , heeft „ hem de Raad op den tuften Junij en dus twee „ daagen na dat reeds bet Committé finaal in zijne ,, zaak gedifponeerd hadt, gegeeven een Extract „ ten eenemaal onvoldoende om zicb daar op met ,, mogelijkheid te kunnen defendeer en: en vervol3, gens zijne Juftificatoire Memorie als meede die van s, den Kerkenraad ; na Lecture (en zonder dat daar ,, van eenige redenen in de Notulen te vinden zijn) „ gehouden buiten Advies.

,, Het is dan burgers raaden! om alle deeze „ redenen en op grond van ftricte rechtvaardigheid, 9, die men verpligt is zonder aanzien van perfoonen „ uitteoeffenen, dat uwe Commisfie, ingevalle zij „ de zaak als domefticq , en alleen tot deeze Ver5, gadering behoorende, befchouwde, niet zoude aar„ felen te advifeeren , om de Belofte als waarlijk

door den Requeftrant gedaan , en, wat nog meer„ der is , door fcbriftelijke ver zeekeringen heveftigd,

aantenemen , en daar meede de interdictie op te „ bef en en te ftellen buiten effect.

,, Maar,

Sluiten