Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 139 >

„ Maar, daar deeze interdictie door een Provin„ naai Decreet in eene dimisfie is geconverteerd, en ,, het dus niet meer van de competentie deezer Ver,, gadering befchouwd kan -worden, zoude uwe „ Commisfie van Advies zijn , dat Gij Lieden den „ Requeftrant behoorde te renvoijeeren aan het Jn,, termidiair Adminiftratief Beftuur van bet voor,, maalig Hollandscb Gewest , met favorabele „ voorschrijving, indien bij verkiest zich al„ daar te adresfeeren ; terwijl ook door deeze con„ clufie op de Requeften van den Kerkenraad , als „ mede van een aantal Leden der Kerkgemeente, „ mede in hunne handen gefteld, zal gehouden wor„ den te zijn gedifponeerd.

„ Submitteerende niettemin dit alles aan Uw Lieder „ meer verlicht oordeel.

„ rotterdam CgetO „19^^.1798.

„ A°. 4. „ JOANNES VAN SCHELLE. „ M: J: VERROEN. „ H: H: GALLAS. „JAN VAN DER VELDE. „JAN RUYCHAVER Fz.

,, Waarop gedelibereerd zijnde, heeft de Vergade,, ring zich met bet zelve geconformeerd, en is dien„ volgende goedgevonden en verftaan , om het ver,, zoek van den Suppliant, zoo als het zelve is lig„ gende , als niet zijnde van de competentie deezer „ Vergadering , te declineeren en te wijzen van de ,, hand , denzejve renvoijeerende naar bet Admini,, ftratief Beftuur van het voormaalig Gewest van „ Holland, of waar zulks anders zoude moogen be,, hooren; met favorabele voorschrd> ,, ving , indien hij verkiest zich aldaar te adres,, feeren.

(onder ftond)

„ Accordeert met voorfz. Refolutie. (get.) „ Bij mij Secretaris,

„JAN YS VANDER VLIET."

Deeze

Sluiten