Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"♦(£ 140 >

Deeze poogingen werden op nieuw onderfieund door dezelfde Kerkelijke Commisfie , welke mij toe dus verre met zoo veel ijver hadt bijgeftaan , en nu ook bij deeze laatfte pooging niet verliet, maar het gedaane verzoek aandrong met het volgende Request.

,, AAN HET INTERMEDIAIR AD„ ministratief bestuur van het „ voormaalig hollandsch g k-

„ west.

„ Geeven te kennen de Ondergeteekende j. j. le „sage ten broek, Profesfor en Predikant, a, th. hoog, Predikant, p. de str, az, en w. van „ loo, Ouderlingen, a. bre-edveld en r. uit„ denbroek, Diakenen, als daar toe expresfelijk „ gelast en geauthorifeerd van wegen den grooten ,, Kerkenraad der Nederduitfche Gereformeerde Ge,, meente te Rorrerdam, meede in naam en van „ wegen- een aantal van- ruim acht duizend Leden „ derzelver Gemeente , welke zich , bij Requeften, „ aan den Kerkenraad hebben geaddresfeerd, met be,, geerte, dat dezelve alle poogingen, welke mogelijk ' „ zoude bevonden worden, mogt aanwenden ter alge„ meen gewenschte herfteliing van Ds. j. scharp, „ in zijnen wettigen Euangeliedienst, waarin dezelve „ door den Raad der Gemeente den i8den Juüj 1796. „ was gefulpendeerd , en welke fufpenfie door het„ Provintiaal Committé van Holland op den 2iften „ dito was veranderd in eene finaale dimisfie.

,, Dat zij met ongemeene blijdfehap op Maandag „ den iaden Februarij hebben vernoomen de recht-. „ vaardige Decreeren van den tegenwoordigen Raad

der Gemeente deezer Stad , waarbij de fufpenfie „ van hunnen waardigen Medebroeder , door derzel„ ver Predefesfeuren , is verklaard voor onbillijk en „ onrechtvaardig, waarom de Raad, indien de zaak „ alleen van bunne competentie was geweest, de In„ terdictie zoude bebben opgeheven en gefield buiten „ effect; doch nu , uit hoofde van de Provintiaale „ Decreeten (welke de Raad verklaard bij furprifie „ door baare Predecesfeuren te zijn verkreegen)

„ hun-

Sluiten