Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 141 >

„ hunnen Medebroeder verzendt aan Uw Lieder Ver* „ gadering, met gunftige toezegging van favora„ bele voorschrijving, indien hij zich ver„ koos bij U Lieden te adresfeeren.

„ Dat dit befluit van den Raad, het geen in hunne ,, Vergadering en geheele Gemeente met algemeene „ toejuiching is ontvangen, hun Ondergeteekende qq. „ zoowel als voor hunne perfoonen , des te meer „ verblijd heeft , om dat zij daar in gevonden heb„ ben de volkoomene jfuft'ficatie der gronden, ivaar-

op zij , geduurende den tijd van anderhalf jfaa,, ten, gebouwd hebben, in alle hunne Memorien en ,, verdere Adresfen, -welke zij ter defenjie van bun» „ nen Medebroeder (van de rechtvaardigheid van ,, wiens zaak zij volkoomen overtuigd waren en nog ,, zijn) zoo bij de Stedelijke als frovintiaale Be,, ftuuring, boewei (tot hunne en der Gemeente grie„ vende fmarte) tot hiertoe vruchteloos hebben in-

gekeverd.

„ Dat zij al verder vernoemen hebbende , dat Ds. „ j. scharp, op grond der Refolutie van den Raad, „ zich nu zoude wenden tot Uw Lieder Vergade„ ring, om van dezelve, op gronden van billijkheid „ en rechtvaardigheid , welke wij van Uw Lieder „ Vergadering verwachten , te verzoeken herftel in ,, zijnen zoo algemeen verlangden dienst , en buiten „ effect ftelling van die Decreeten , welke de Raad, „ alleen daarom , dat dezelve niet van haare com„ petentie waren, niet heeft kunnen annulleeren, —• ,, ook nu eeven daarom zich verpligt vinden om, „ geauthorifeerd en gequalificeerd als vooren, dit ver„ zoek met den fterkften aandrang, en op grond van „ de leevendigfte overtuiging, te appuieeren.

,, De Ondergeteekende zuilen zich , ten aanzien „ der voornaamfte en alles afdoende gronden , niet ,, veroorlooven om de attentie van Uwe Vergade,, ring daar mede in het breede te fatigueeren , uit „ kracht hunner volkoomene verzekering, dat de„ zelve , in de favorabele voorfchrijving van den „ Raad , ten vollen zijn gededuceerd , zoo dat het „ onnodig is tot adftructie van dezelve daar iets „ meerder bij te voegen.

„ De

Sluiten