Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 142 >

„ De algemeene gezetheid der Gemeente op den „ nuttigen Euangeliedienst van hunnen waardigen Me„ debroeder , — de daar omtrend door zoo veele ,, duizenden gemanifefteerde intentie , bij fuccesfive „ Requeften , zoo aan den Kerkenraad , als aan het „ voormaalig Provintiaal Beftuur , — de perfoneele „ hoedanigheid van Ds. j. scharp, en het belang ,, der thans zoo veel lijdende Diaconie , gevoegd bij .„ de nu openlijk erkende rechtvaardigheid zijner „ zaak , zijn de gronden , op welke de Onderge„ teekenden , qq. , hun Appui van deszelfs verzoek „ bouwen , en met allen ernst bij U Lieden , met „ vertrouwen op een favorabele decifie , aandringen. ,, 'Alle redenen, waarom de Ondergeteekenden, geauthorifeerd en gequalificeerd als vooren , koo„ mende tot conclufie , ten ernftigften imploreeren, „dat het U Lieden believe Ds. j. scharp, in „ zijnen wettigen Euangeliedienst in de Nederduit,, fche" Hervormde Gemeente te Rotterdam, met den „ aankleeve van dien , te herftellen , en alle onver,, diende, en bij furprife verkreegene, Decreeten van „ het voormaalig Provintiaal Beftuur te annulleeren „ en re ftellen buiten effect , op dat de rechtvaar„ digheid en Eer van Uw Lieder Beftuur zeege„ praale, en het nut van deeze talrijke Gemeente op „ de krachtigfte wijze bevorderd worde.

(onder ftond) „ 't Welk doende gfV.

(was get.) „ J. J. LE SAGE TEN BROEK. „ TH. HOOG. „ P. DE SEL Az. „ W. VAN LOO. „ A. BREED VELD. „ R. UIT DE NB ROEK."

Nog hadt een gezelfchap van welmeenende Lieden , allen de tegenwoordige orde van zaaken toegedaan , doch eeven zeer gezet op mijne herfteliing, en vreezende dat men uit mijne voorige denkwijze bedenkingen en vooroordeelen zou plaats geeven, ten kofte van Hipte rechtvaardigheid , gemeend, dat

het

Sluiten