Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 143 >"

het noodig was eenig bewijs hier bij te voegen van mijn gedrag, omtrend zulken, die in Staatkundige opinien van mij verfchilden , en zondt derhalven eenen uit hun, ten huize van den Heer j. r. scheff'sr, Luthersch Predikant deezer Stad , en verkreeg van zijn Eerw. het volgend Request van appui, het welk, mij door hun toegezonden zijnde, bij de voorgaande nukken aan den Prefident is overgeleeverd.

„ AAN HET INTERMEDIAIR ADMI„nistratief bestuur van het „voormaalig hollandsch ge" „ west.

„ Geefc met gepaften eerbied te kennen j. f. „ scheffer, Predikant bij de Lutherfche Gemeente „ te Rotterdam.

„ Dat hij, uit hoofde zijner Patriotfche denkwijze „ en gedraagingen , door het oud Beftuur , bij de „ omwenteling van 1787 , is geweest gefufpendeerd „ van zijnen dienst, en in weêrwil van alle aange„ wende poogingen ter contrarie , een geruimen tijd „ daarin is gecontinueerd.

„ Dat voorts in het Jaar 1789. bij de Nederduït„ fche Geieformeerde Gemeente deezer Stad, als „Predikant gekoomen is Ds. j. scharp, welke, „ fchoon te "vooren geene de minfte kennis aan de „ Ondergeteekenden gehad hebbende , niet zoo draa „ gehoord heeft van de ongelukkige omftandigheden, „ waarin zich de Ondergeteekende met deszelfs on„ fchuldige Familie bevondt, of hij heeft alle moo,, gelijke poogingen van onpartijdige menschlievenheid „ aangewend , om den Ondergeteekende te helpen, „ zoo bij de oppofite partij in de Lutherfche Ge„ meente als bij de toenuiaalige Regeering deezer „ Stad, en eindelijk bij den Stadhouder zelven, met ,, dat gevolg , dat eindelijk de Ondergeteekende , in „ deszelfs wettigen dienst volkoomen is herfteld.

„ Dat dit alles niet alleen algemeen eene bekende „ waarheid is, maar ook door den Ondergeteekenden „ destijds openlijk erkend.

,, Dat

Sluiten