Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Dat nu vervolgens den Ondergeteekenden ter „ ooien gekoomen zijnde, dat voornoemde Predikant „ j. scharp, na ijjaar van zijnen dienst te „ weezen ontzet, van den tegenvvoordigen Raad der „ Gemeente van Rotterdam op den 19de Februarij „ 1. 1. heeft verkreegen een Decreet, waarbij des„ zelfs interdictie wordt verklaard voor partijdig, „ overhaast en onrechtvaardig; — en dat dezelve „ zich nu voor Uw Lieder Vergadering adresfeerde, „ ten fine van volkomen herftel; ook gemeend heeft, „ uit liefde tot de waarheid, en uit erkentenis van „ de gemelde zijne goede officien, deszelfs verzoek „ te moeten appuieeren en op alle mogelijke wijze „ te onderfteunen.

„ Redenen waaröm de Ondergeteekende zich nu „ ootmoedig keert tot Uw Lieder Vergadering, ver„ zoekende, dat op het Request van Ds. j. scharp „ gunftig mooge worden gelet, en dezelve aan het „ verlangen zijner Gemeente mooge worden weder „ gegeeven , onder anderen ook ter contemplatie „ van den dienst door hem aan den Ondergeteeken„ den en de Lutherfche Gemeente, in een diergelb'k „ geval, beweezen. J

(onderftond) „ V ÏVelk doende &c. Cwas get.) „ J. F. SCHEFFE R."

Alle deeze nukken werden eindelijk niet weinf-* onderfteund door hen brief van voorschrijving, van wegen den Raad zelven aan het Adminiftratief Beftuur verzonden, welke op den zelfden dag ter Vergadering inkwam en van den volgenden inhoud was:

i» AAN HET INTERMEDIAIR ADMI„ nistratief bestuur van hol„ land.

„medeburgers!

,, Alzo de Burger jan sgiiarp, voorheen Predi„ kant der Nederduitfche Gereformeerde Gemeente

„ bin-

Sluiten