Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen deeze Stad, doch, op den i8den Julij 1796, ,, door den toenmaligen Raad der Gemeente , onze „ Prjcdecesfeuren, als Predikant in die Gemeente ge„ fulpendeerd , uit hoofde dat dezelve de Belofte, „ welke ter dier tijd van alle de Predikanten en „ Leeraaren der ondetfcheidene Kerkgenootfchappen binnen dit Gewest, ingevolge Decreet van het $, Provintiaal Beftuur van den 5den April deszelven „ Jaars, is gevorderd, zou hebben geweigerd af te „ leggen, en welke, Hem door onze Pnedecesfeuren „ opgelegde fufpenfie, drie dagen laater, en dus op „ den öiften Julij, door hec Provintiaal Committé, op grond deezer aanfchrijving van den Raad der „ Gemeente, dat de voornoemde Predikant geweigerd „ hadt de gevorderde Belofte af te leggen, in eene „ finale dimisfie is veranderd , zich op den 3ofien „ November des afgeloopen Jaars , met een ampel „ Request of Memorie aan Ons heeft geadresfeerd, „ zich bij dezelve beklaagende en trachtende te be„ toogen, dat het gemelde Decreet op Hem verkeerdelijk en ten onrechte zoude zijn toegepast, „ als hebbende niet geweigerd of gerejiringeerd; het voorgevallene tusfchen Hem Suppliant en onze .., Pr;cdecesfeuren in het breede ontvouwende , gelijk „ ook van al het geene door Hem, den Grooten t, Kerkenraad, en verre het grootfte gedeelte der Ne„ duitfche Gereformeerde Gemeente , ter zijner her„ {telling, hoewel tot daar toe vruchteloos, was gedaan en verricht; ten flotte van ons verzoekende: ., „ Dat Hij Suppliant voor eene Commisfie uit onze „ „ Vergadering mogt worden ontbooden, om, con3, form zijne verklaaring, en onder fommatie op „ „■ de eerlijkheid derzelve, tot het doen der Be„ „ lofte, zonder eenige bijvoeging, te worden ge„ „ admitteerd, en daar mede de interdictie in des„ „ zelfs dienst, voor zoo veel deezen Raad betrof, .,, „ worden opgeheeven en gefteld buiten effect, en „ „ daar vau aan Uwlieder Vergadering, en waar „ „ het verder mogte behooren , worden kennis ge„ „ geeven."

,, Het bezef van onze ïndiipenfabele verpligting, „ 01a elk ea een iegelijk, zonder aanzien van K „ per-

Sluiten