Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H9 >

in eenerlei ongeluk mee mij zijn» — Daar te bove».

zijn veele dingen, of volkoomen valsch, of uit heur verband gerukt, of met haatlijke verwen gefchilderd. ta- Bij eene volftrekt onpartijdige opgaave hadt men ook eene tweede verz-aameling moeten maaken van ïnijne, niet min fterke en veelvuldige gezegdens, Leerredenen , gefebriften en daaden , die voor de orde, harmonie,verzoening en iindragt, en bet welzijn der Maatfchappij, met ter zijde ftelling van alle gffchillen der baatelijkbeid en partijfchap , gefprooken, gehouden, gefchreeven en openlijk gedaan 2ijn, — Kiets, volftrekt niets, behelsde dit Protest, waar mede de rechtvaardigheid der eigenlijke redenen mijner Remotie is beweezen , of de folide gronden van bet favorabel Rapport der Raads - Commisfie in mijne zaak wederlegd zijn, het geen (falvd venid'j de éénige en eigenlijke inhoud van het Protest hadt behooren te weezen. — Niets vervatte dit Protest, het geen bewijzen konde,.dat mijn Declaratoir misdaadig, mijne gegeevene verklaaringen onvoldoende , mijne onderwerping ongenoegzaam , èn ik dus, ook na dt Revolutie, en wel ik alleen, en boven alle anderen, een gevaarlijk Man was, die, in weerwil van de al-

Cemeene begeerte der Gemeente, en van de duidelijk eweezene onbillijkheid der behandeling mijner zaaken, van den Leerftoel moest blijven afgeweerd.

Eindelijk vergeeve mij de Burger Proteftant, datik mij des te meer verwonderd heb over zijné ongegronde vooroordeelen regen mij over een Declaratoir, het welk de Commisfie van den Raad , met reden noemt een gemoedelijk, maar eerlijk bezwaar, ,, uit vreeze van misduiding der Belofte" indien het waar is , dat die Burger zelve , uit een eerlijk bezwaar gedifficulteerd heeft in de Verklaaring, door den Krijgsraad gevorderd, zonder dat men hierom zijn Patriotifmus verdagt, of Hem zelfs tot de Polten van het Stedelijk Beftuur onbekwaam geoordeeld heeft.

Eene tweede, meer directe, pooging om mijn lierftel te verhinderen, was een Antidataal Request van de Sociëteit, btven de Beurs vergaderende , en aan het Adminiftratief Beftuur geprefenteerd , op den 5den Maart 1798. — Maar ook dit , met eea K g Ou»

Sluiten