Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 154 >

De Commisfie van den Kerkenraad, nooit wankelende in haare liefde en getrouwheid, zat ook niet ftil , maar vervaardigde een Adres van nadere Adftructie, vooral ten fine van afdoening, en vaardigde uir hun midden af mijnen waardigen Amptgenoot Hoog en den Diacon uitdenbroek , om het zelve aan den Prefident chandon over te brengen, en mondeling aan te dringen , welke, op den I5den Maart, deeze Commisfie volvoerden, zijnde dat Request van den volgenden inhoud:

„ AAN HET INTERMEDIAIR ADMI,, nistratief bestuur van het „ voormaalig hollandsch gk„ west.

„ Geeven met allen moogelijken ernst en gepafte „ vrijmoedigheid te kennen de Ondergeteekende j. j. „ le sage ten broek, Profesfor en Predikant, ,, t. hoog, Predikant, p. de sel az. en w. van „ loo, Ouderlingen, beneevens a. breeDveld en „ r. uitdenbroek, Diaconen , in qualiteit als

Gecommitteerden en Gequalificeerden ad banc cait„ fam, in den naam en van wegen den Grooten „ Kerkenraad der Nederduitfche Gereformeerde Ge„ meente te Rotterdam, mede in naam en van wegen „ een nantal van verre over de acht duizend „ Ledemaaten derzelver Gemeente , welke zich hier „ toe bij fuccesfiv'e Requeften aan gemelden Kerken-

raad hebben geadresfeerd.

„ Dat zij Ondergeteekende zich reeds aan Uw„ lieder Vergadering hebben geadresfeerd op den „ 27 Februarij 1. K in de zaak van hunnen waardigen „ Medebroeder, Ds. j. scharp, ter appuieering van „ het verzoek door den zelven op den voorfz. ,,27 Febiuarij ter tafel'Van Uwe Vergadering ge„ bragr, met het ftellig uitzicht, dat Uwe rechr„ vaardigheid niet alleen favorabel, maar ook fpoedig f, deszelfs zaak zoude termineeren.

„ Dat zij Ondergeteekende dit met des te meer „ gunftig uitzicht hebben gedaan , eensdeels nis ten ,, vollen geconvinceerd zij"dë van de rechtvaardigheid „ der zaak in queltie, cn anderdeels op grond van

»>

Sluiten