Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< is6 >

„ bueerd tot de voor alle Maatfchappijen „ zoo noodige orde , ftilheid en algemeene „ te vredenheid, daar de geheele Gemeente, ,, en deszelfs Leden, (hoe verfchillende

ook anders in denkwijze} de herfteliing „ van deezen hunnen waardigen Leeraar,

en het fpoedig genot van deszelfs zoo be„ geerden Euangeliedienst, (blijkends hunne „ fucceslive Requeften} zoo hartelijk ver„ langen.

a» 30 En.daar het publiek onderwijs en de zeedelijke opvoeding der Menfchen van zoo „ veel nut voor het algemeen welzijn is, „ en een voornaam deel uitmaakt der zorgen „ van onze Kerkelijke Vergadering , ver„ zoeken "Wij Ulieden in ferieufe atteHtie „ te houden , van welk een uitgebreid nut ,, de herfteliing van eenen zoo algemeen „ begeerden Leeraar is voor de openbaare „ ftichting door zijne bijzondere talenten, „ en voor de herderlijke zorgen over eene „ zoo talrijke Gemeente, waar toe wij zijne „ hulp zoo noodig hebben. 4.) Maar allerbijzonderst bidden wij Ulieden, burgers bïstborders! de noodzaa„ kelijkheid zijner fpcedige herfteliing te „ willen confidereeren , met betrekking tot „ onze veelvuldige armen, welker ftaat „ door een zaamenloop van omftandigheden „ thans zoo deplorabel is, dat het bijna, ja, „ laat ons zeggen, ten eenenmaal onmoo„ gelijk wordt, de uitgaaven , welke vol„ ftrekt noodzaakelijk zijn, zelfs voor een „ gedeelte, gaande.te houden, — en welke „ penurie aan den tegenwöordigen ftaat van „ onzen Medebroeder voor een groot deel 9, te attribueeren is, terwijl wij ons ge„ drongen vinden om Ulieden openlijk te „ declareeren, dat, ingevalle de bij ons zoo „ hartelijk gewenschte, en op gronden van „ rechtvaardigheid verwagte, herfteliing van „ meergemelden onzen Medebroeder effect fortewe , deeze penurie voor een zeer

p aan>

Sluiten