Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15? >

aanmerkelijk gedeelte zoude zijn uit de* „ weg geruimd, dewijl daar door veelen der waardigfte Leden, welke deszelfs Dienst „ met asfiduiteit frequenteerden, niet alleen „ door geduurige mededeelzaamheid , maar, „ zoo als wij met grond vertrouwen, ook „ door buitengewoone giften van dankbaar„ heid, de Armen zouden ter hulpe koomen „ en onderfteunen. „ Waar mede de Ondergeteekende dan ook tneenen aan Uwlieder Vergadering volkoomen aange„ toond te hebben , de hooge noodzaakelijkbeid van „ de fpoedige afdoening (welke wij niet anders dan „ favorabel verwagten kunnen) deezer zaak.

„ Alleen neemen de Ondergeteekende de vrijheid „ om nog maar ééne reflectie, burgers bestuur„ d e r s ! aan Uwlieder Vergadering , ter bereiking „ van hun loflijk oogmerk, te maaken.

„ Daar niemand zonder vijanden is, heeft het aan „ de Ondergeteekende niet vreemd kunnen voorkoo„ men, ter zijde te verneemen, dat perfoneele partij„ fchap hunnen Mededebroeder aan Ulieden zou ,, trachten te doen voorkoomen als een gevaarlijk „ man in den tegenwoordigen tijd, met oogmerk om „ daar door deszelfs zoo gewenachte en noodzaake„ lijke herfteliing te verhinderen, of ten minften, „ onder dat voorwendzel, nog langer te dilaijeeren.

„ Dan, Medeburgers 1 waar in toch zou hij kun„ nen gevaarlijk zijn? Zou hij dat kunnen of „ willen weezen in de publieke waarneeming „ van zijnen Dienst ? — Men begrijpt hier van het s, onmoogelijke. «— Wij allen verklaaren Ulieden ten 35 piegtigften uit de verkeering , welke wij met ge„ melden onzen Medebroeder reeds zoo veele Jaarea „ gehad hebben en nog zijn hebbende, dat wij allen „ en elk van ons hem kennen voor eenen beften„ digen Voorftander van orde, harmonie en deugd, „ en diensvolgends geene de'minfte zwaarigheid maa„ ken Ulieden ten fterkften te verzekeren, dat wij ons „ volkoomen overtuigd houden, dat Ds. j. scharp „ zich nooit of nimmer tegen eene geveftigde orde „ van zaaken , of tegen de forme van Beftuur vers, zetten zal, maar in tegendeel de liefde en eendragt

« der

Sluiten