Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 158 >

„ der Maatfchappij, door zijne Lesfen en voorbeeld ,, fteeds bevoorderen zal.

„ Alle redenen , waarom de Ondergeteekende qq. „ zich keeren tot uwe Vergadering, allerernftigst ver-

zoekende, dat het om bovengemelde redenen Ulie„ den behaage , om op de spoedigst moogs„ liJkstk wijze in zijne zaak, ten genoege van „ Hem , de Ondergeteekende en zijne talrijke , hem „ te rug wenfchende , Gemeente, te beflisfen , ten

einde daar door aan zijn billijk verlangen voldaan, „ de last ons opgelegd verligt, en de Kasfe der „ Armen voor een groot gedeelte gellijfd worde.

„ V Welk doende &c.

CeetO m t J- LE SAGE ÏEN BROEK. „ T. HOOG. „ P. DE SEL Az. „ W. VAN LOO. „ A. BREED VELD. „ R. UITDENBROEK."

Ondertusfchen ontmoete dit Request, zoo wel als de Commisfie, wederom nieuwe, en in het eerst ontmoedigende, zwaarïgheden. — De Burger chandon was daags te vooren benoemd tot Secretaris der Buitenlandfche Zaaken, en was, door deezen gewigtigen Post, niet alleen uit de Commisfie , in welker handen mijne zaak gefteld was, maar uit geheel het Adminiftratief Beftuur ontflagen, en beduide dus aan de Kerkenraads Commisfie , dat alles thands buiten Hem was. — Ijlings begaf zich dezelve naar den nieuwen Prefident van het Beftuur, den Burger ris, welke aannam het Adres nog dien zelfden dag ter tafel van de Vergadering te brengen; ook fpraken zij nog dien eigen nademiddag den Burger vandes cocq, die toen aan het hoofd der Commisfie was gekoomen , wien zij de zaak met ernst en aandrang aanbevolen, en door wien zij met alle befcheidenheid behandeld werden. — Ondertusfchen gebeurde 'er iets , waar op niemand hadt kunnen reekenen. Het Adminiftratief Beftuur zondt het Request 's anderen

daags,

Sluiten