Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dïr cocq eenen dergelijken Brief van de Kerkelijke Commisfie in mijne zaak, door mijnen geliefden Collega hoog, in eene daar toe expresfelijk belegde Vergadering gefchreeven, en in aller naam onderteekend; welke door verfcheidene zoo mondelinge, als fchriftelijke aandrangen van eenigen mijner Vrienden in en buiten deeze Gemeente gevolgd werdt. — Eindelijk, daar niemand iets verder hier omtrend vernam , begaf zich één van dezelve , op den oolten Maart, in perfoon naar den Haag, fprak met verfcheidene Leden, en bijzonder met vandkr cocq, die van de billijkheid der verzoeken om afdoening overtuigd fcheen , maar teevens verklaarde , dat niet Hij, maar de Burger oltmans het Rapport moest uitbrengen. — Ook deeze werdt door mijnen Vriend gefprooken, en, fchoon minder nog fchijnendo van de billijkheid overtuigd te zijn, deedt ook deeze hoopen op een rechtvaardig en fpoedig Rapport.

Door alle deeze onvervvagte fiïngetingen begon mijne moed te bezwijken, fchoon ik poogde mij, hoe dan ook de uitkoomst zijn mogt, aan den wil des Hemels , die alleen wijs en goed is , te onderwerpen, en mij traehte op te beuren met de fchoone gedachte, die ik eens bad opgeteekend uit lombard de langhes, Cboix d''Hijloricttes &c. T. 3./». 138. „ Murmurer contre le Ciel? — mei! grand Dieul

tien jamais. Ubomme , qui vit dans les plaifirs, ,, dans Topulence, peut quelquefoi: s'etourdir au point „ d'oiiblier la Providence; tnais i'bommc, qui a foujfert „ fi? qui fouffre encore, — mais Vl omme, d'ont l'ame „ est brifèe, tnais ïbomme, qui estrebuté par fes „ fembliibles, & qui n'a plus que des maux k esfuijer

„ fur la terre Obipour celui-la fon refuge est

„ dans le Ciel * & fa confianca en l''Eternel est le „ feul bien, qu'il posjede ici bas." Dat is: „ Tegen „ den Hemel in opftand zijn ? — ik! groote God! „ neen, dat nimmer. — De merssch, die in de weelde „ en in den overvloed leeft, mag zich zemtijds zoo „ verdwaazen, dat hij de Voorzienigheid uit het oog ,, verliest; maar de mensch, die geleden hcefc en „ nog lijdt, — de mensch, wiens ziel verbrijzeld is, „ —- de mensch, die door zijns gelijken vsrftooten #, wordt, en die niets meer overig heeft op de

„ vvea-

Sluiten