Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6i >

,, weereld, dan tegenfpoed O! voor zulk eenen

„ is de Hemel de ëénige toevlugt, en zijn vercrou„ wen op# God is hec éénige goed dac hem hier be,, neden overfchiet."

Die onzeekere der verwachting, welke toe dus verre de Gemeente, de Kerkelijke Vergaderingen, en mij , gefliogerd , en dan eens met lachende hoop'gevleid, dan weder door angftige vreeze ontfteld hade, eindigde nu zeer korc , maar op eene wijze , welke niemand toen hadt kunnen vermoeden.

Het Adminiftratief Beftuur befloot (volgends de letter van het Decreet) op rapport van de Commisfie, ~~ dezelfde , welke nog dien eigen morgen iets anders fcheen te doen hoopen , •— „ dat de geheele „ zaak niet van hunne competentie was, en behoorde „ aan de Judicature van de Confiicueerende Vergadering"; waar van ik den volgenden dag bij een Extract (en dus in zoo verre veel vriendelijker en billijker dan door het .voorige Provintiaal Beftuur, dat telkens op mijne Adresfen gedifponeerd hadt zonder eentge legale kennisgeeving) bericht kreeg, het welk letterlijk van den volgenden inhoud was:

„ GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

extract uit het Regifter der" „ Refolutien van het Adminiftratief „ Beftuur van hec voormalig Ge„ west Holland, genomen op

„ Den co Maart 1798. ,, Het vierde Jaar der Bataaffiche Vrijheid.

„ Is gehoord het Rapport van de Commisfie tot „ de zaaken van de Politie, op de bij marginale „ Apoftille de dato 27 Februarij 1. 1. ten fine van „ Advis in hunne handen geftelde Requefte en Bij„ lagen van j. scharp te Rotterdam, gemunieerd „ met een favorabele Brief van voorfchrijving van „ den Raad der Gemeente te Rotterdam, om de dasr „ bii geallegeerde redenen verzoekende zijne dimisfie, „ ruftende op de Decrecten van het Provinciaal Be1* ,j ftuuj

Sluiten