Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6"3 >

mmften, zo het waarheid is, het geen men daarvan buiten af openlijk verteld heeft,'doch het geen ik niet voor mijne reekening neeme — veel meer wederhoude ik mij van te onderzoeken , of het eerfte Artikel der Inftructie hec Beftuur verhinderen kon, om zulk een üecreet hunner Voorgangeren , dat bij furprife verkreegen was, en waar van hec onrechttnautige door den Raad, na een naauwkeurig onderzoek , beweezen was, ter eere van de rechtvaardigheid , als geheel niet genoomen te^ befchouwen ;

zelfs wil ik , om eeven die zelfde* reden , geene de minfte verwondering toonen , dat de non Competentie toen eerst aan de Commisfie gebleeken is , na dac meer dan eene maand lang met alle de Leden derzelve , en mee de fuccei-five Prefidencen , zoo dikwils ampel over de zaak gèfprooken was , zonder dat volftrekt iemand, zelfs nog dien eigen morgen, hier aan fcheen gedagt te hebben. — Liever zal ik zonder eenige dier aanmerkingen, mijn wezenlijk genoegen betuigen over dit nieuw bewijs voor de rechtvaardigheid mijner zaak en de foliditeit van het Rapport van den Raad , te weeten , dat de Commisfie van hec Beltuur, bij hec nazien der Stukken , geene de minfte bewiizen heefc aangetroffen van oneerlijkheid of' flechtbeid', waarom hét gedaane verzoek, als onbillijk en volftrekt ongefundeerd, behoorde te worden geweezen van de band , maar alleen geoordeeld heefc, dac het intrekken van de Provintiaale Decreeten en het toeftaan der gedaane verzoeken niet in hun vermoogen -was, en ik derhalven moest gèrenvoieerd woraen aan de; hoogfte en eenige wetgeevende Ver» gadering der Républiek.

üe zaak bleef derhalven nog in den zelfden ftaat en was eeven onafgedaan als op den ioxlen Februarij, toen de Raad dezelve, met favorabele voorfchrijving, aan het Adminiftratief Beftuur verweezen hadt. —Maar wat bleef nu voor mij overig in dit geval te doen ? — Moest ik mij daadelijk aan de Conftitueerende Vergadering adresfeeren, en aldaar mijn herftel zoeken te verkrijgen? — Zonder bedenking bleef ik aan mij zelven , mijne Familie , mijne Gemeenre en de billijkheid mijner zaak , vcrfchuldigd overal L a jmjjrj

Sluiten