Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 16*4 >

mijn recht re vervolgen tot de laatjle inftantie toe; maar was her hier toe thands de gefcbikte tijd? —_ Tot nog roe was nooit mijn geval anders dan bij de Provintialen behandeld. Het was door de voorige Stedelijke Regeering daar gebragt, en Kerkenraad, Gemeente en Ik zelve hadden ons fteeds dnar moeten adresfeeren. Alle Papieren en Stukken, tot mijne zaak betrekkelijk, waren dus daar beruftende, en in de laatere Adresfen konden wij ons op dezelve , als tiotoiriteiten beroepen, en de telkens benoemde Commisfien konden daar van gemaklijk vijie hebben. Maar zoodaanig was het niet bij de Nationale Vergaderingen : bij dezelve was nimmer over mijne zaak gehandeld , en ik moest dus bij de Conftitueerende Vergadering mijne klagten , met alle derzelver gronden en motiven, op nieuw beginnen, en mijne Procedures van vooren af aanvangen. Hoe veel tijds verliep 'er niet , eer ik met dat alles gereed kon zijn! hoe volumineus zou zulk een nieuw Adres niet worden door de veelheid der Bijlagen van voorige Stukken , die allen malkanderen ophelderen en verlterken moeten! — En, indien ik al, binnen eenige toeeken, met dit alles gereed was, hoe veele andere nxeeken zouden 'er daii noodig weezen , eer eene re benoemene Commisfie alles onderzogt en de zaak in eene ftaat van wijzing bij die Vergadering gebragt hadt! daar te boven, hoe veel tijd en moeite zou het koften eer ik alle moogelijke eerlijke en folide middelen als Contra-minèes had aangewend, om mijne billijke aanzoeken te dekken tegen de woelingen van onverdiende partijfchap , van welke ik tot dus verre zoo' veele proeven had, en welke natuurlijk van meerderen invloed zijn moeften bij de Leden eener Vergadering, waar van verre de meeften zoo weinig kennis hebben aan mijnen perfoon als aan mijne zaak! — Eindelijk, eer de helfc van den tijd, tot dit alles noodig, zou verftreeken zijn, zou, hoogstwaarfchijnlijk, de geprojecteerde Conltitutie aangenoomen zijn, welker v'astftellingen, in werking gebragt zijnde, misfchien aan al het Intermediair gebeurde, en dus ook aan mijn geval, eene geheel andere richting geeven en eene geheel andere wijze van behandeling noodzaak-

Sluiten