Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 167 >

van mijn hart, gemeend die beroeping te morren aanvaarden , zoo echter, dar 5k mij van de Rotterdamfche Gemeeme niet geheel ontfi.eg, en mij verbinden bleef, om in vervolg van rij i , wanneer de Conftirutie mij dit zou toelaaten, mijn recht te vervolgen , waar ik zulks zou noodig vinden.

De zeevende van April was de. dai{ , waar op ik mij verklaaren moesr, en zond dien morgen de Brieven af, welke mijne aunneeming, onder de gemelde voorwaarde, vervatten. Ten negen uurcn had ik Vergadering verzogt van cle Kerkelijke Cc.mmisfie, en ten elf uuren van de Groore Kerkenraads-vergadering, om mijne decifie te verklaaren. In de eerfte verfcheen ik in perfoon, en mijn hart fchokt nog op de nagedachtenis der wederzij ifche aandoeningen. die ons gefprek vergezelden , waar na ik hun den Brief ter hand (telde , welken zij , in mijnen naam , ter Groote Vergadering beloofden in te keveren.

Deeze ter gefielde tijd bij eén gekoomen zijnde, deeden vooraf de Gecommitteerden rapport van alles, wat in den laatften tijd door bun in mijne zaak verricht was , en leeverden daar toe in de volgende

MEMORIE.

,, Gecommitteerden in de zaak van Ds. scharp ,, geeven aan deeze Eerw. Vergadering berichr: dat

,, Ds. scharp, kort na den ontvangst- van bet „ Decreet van den Raad der Gemeente, waar bij niet „ alleen gunftig op de Requeften van Ds. scharp, „ en van de Gecommirteerden in naam en van we,, gen deeze Eerw. Groote Vergadering en de (ie,, meente gepref-nteerd, was gedifponeerd , maar ook, ,, om redenen, daar bij gemeld, de Requeftramen „ wierden gerenvoieerd aan het Intermedia ir A<smi~ „ niftratief Beftuur van het voormaalig Hollandse') „ Gewest, aan Gecommitreerden heeft verklaard van ,, voorneemen re zijn zich aldaar te adre.-feeren.

,, Dat Gecommitteerden daar op geoordeeld heb„ ben verpligt te zijn , om ook nu wederom zijn „ Eerws. verzoek aan gemelde Beftuur te appuireren, ,, en ten dien einde hebben geprefenteerd het na„ volgend Request,

L 4 „ /«-

Sluiten